I sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, som ble overlevert til Stortinget den 1.juni, blir det foreslått en rekke tiltak for videre forsoning. Det er en lang samfunnsprosess med kunnskap, språk og kultur som del av grunnmuren.

Kommisjonen foreslo å styrke de økonomiske rammene for samiske, kvenske og skogfinske kulturnæringer og -institusjoner.

Det er gledelig å se at viktige tiltak for de samiske og kvenske minoritetene allerede blir iverksatt, kort tid etter.

Torsdag ble det kjent at regjeringen og forskningsminister Sandra Borch (Sp) setter av 37 millioner kroner for å styrke samisk språk og kultur. Universitetet i Tromsø får en betydelig andel av midlene. Det handler blant annet om å ta i bruk ny teknologi for å sikre opplæring og bruk av samisk språk.

En annen gledelig nyhet ble presentert i Nordreisa, der stortingsrepresentant Ivar B. Prestbakmo (Sp) kunne fortelle at Regjeringen fra 2024 foreslår et årlig driftstilskudd til Kvääniteatteri (Kventeateret) på 4 millioner kroner.

Formålet med tilskuddet er å skape og formidle kvensk scenekunst. Dette er et kvantesprang for å ivareta språket, bygge identitet og kultur samt synliggjøre utfordringer for kvener spesielt, og minoriteter generelt i Norge.

Kvääniteatteri har fram til i dag vært prosjektfinansiert, lokalisert ved Halti kvenkultursenter i Nordreisa, men vil nå få muligheten til å jobbe både nasjonalt og regionalt i Nord-Norge med å skape og formidle kvensk scenekunst.

Kväänteatteri ble formelt stiftet i september 2022.Hovedeier Troms og Finnmark fylkeskommune eier 65 % av selskapet, vertskommunen Nordreisa eier 25 %, mens Alta og Vadsø kommune eier 5 % hver.

Selv om det har funnet sted en positiv endring de siste årene, viste sannhets- og forsoningskommisjonen gjennomgang at samiske og kvenske kunst-og kulturuttrykk har vært marginaliserte i den nasjonale kulturoffentligheten.

Kommisjonen pekte på at deler av den kulturelle grunnmuren og det kulturelle mangfoldet har gått tapt gjennom fornorskingen eller ikke fått like gode utviklingsvilkår som andre.

Det er grunn til å berømme Støre-regjeringen for å følge opp forsoningsarbeid med verdifulle bidrag for å synliggjøre en de store nasjonale skattene i nord, språk og kultur for minoritetskulturene