Tromsø kommune leverer et overskudd på 200 millioner kroner i 2021. Det lysner etter flere år med underskudd og dårlig økonomi.

Allerede i 2020 var det tegn til bedring, med et overskudd på driften på 113,2 millioner kroner. Nå ser tallene enda bedre ut.

Tromsø kommunes årsregnskap for 2021 viser et netto driftsresultat på 187,2 millioner kroner. Korrigert for bruk av bundne fond er resultatet 197,1 millioner, som foreslås avsatt til disposisjonsfond.

Det er solid etter to tunge pandemi-år. Det er lagt ned et solid arbeid blant de ansatte i kommunen for å få økonomien på rett kjøl. Og det gir grunn til nøktern optimisme for de neste årene.

Samtidig peker kommunedirektør Stig Tore Johnsen på noen mørke skyer i horisonten.

Det er blant annet knyttet til tilgang på rimelige boliger, i dag er markedet i ubalanse på en måte som stenger mange unge ute, med en inngangsbillett som er for høy.

Dette er utfordringer som må løses hvis Tromsø skal bevare posisjonen som en attraktiv by.

Dernest handler utfordringene om befolkningsutviklingen i regionen og landsdelen. En stor del av innflyttingen til Tromsø kommer tradisjonelt fra omlandet rundt byen og resten av Nord-Norge.

Men om fraflyttingen i landsdelen skulle fortsette i samme tempo de neste årene, vil potensialet for tilflytting til Tromsø nokså raskt bli uttømt. Demografien påvirker også arbeidsmarkedet.

Allerede nå er det 3000 ledige jobber i Troms og Finnmark, men ikke mange nok som ønsker dem. Tilbudet er større enn etterspørselen.

I Tromsø kommune nærmer mange ansatte og nøkkelpersonell seg pensjonsalderen, både når det gjelder vedlikehold og bydrift, og i helse- og pleietjenestene.

Tromsø må bli flinkere til å tilby attraktive jobber som kan få egen ungdom til å bli i byen i stedet for å flytte. Byen står dessuten overfor en enorm jobb med å rekruttere arbeidskraft fra andre deler av landet eller utlandet.

En eldre befolkning og færre i arbeidsfør alder påvirker hvor mange skatteytere det er i Tromsø. Det kan bli færre som må bære mer av kostnadene, som igjen vil få betydning for skatteinngangen til kommunen.

Tromsø er en god by å bo i, med stort potensial for utvikling og bolyst. Og man skal ikke grave seg ned; folketallet viste tross alt en fin økning i 2021, med godt over 500 nye innbyggere.

Kommunedirektøren og den politiske ledelsen må få pluss i boka for å ha fått økonomien på rett kjøl. Men også for å være åpne og ærlige om trender som må snus.