Innsats for miljøet må gjøres både lokalt og nasjonal. Senterkvinnene er opptatt av hvordan miljøarbeid drives i praksis og hvilke beslutninger som må tas på ulike nivå.

Veksten i avfall må stoppes og det må legges til rette for mer gjenvinningsindustri i Norge. Målet er økt ressursproduktivitet der man bruker innsatsfaktorene i produksjonen mer effektivt samtidig som utslippene blir lavere. I Hurdalsplattformen vil Regjeringen satse på industri og jobber i Norge knyttet til resirkulering av materialer og legge bedre til rette for at norsk eksportindustri kan fremstille resirkulerbare og resirkulerte produkter. Det bidrar til å redusere presset på naturressurser.

Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressursene våre best mulig. Det sikrer bærekraft og verdiskaping på både kort og lang sikt. Sirkulærøkonomien prøver å lukke materialsløyfene for å hindre at mulige ressurser går tapt. Vi ønsker at ressursene skal vare lenger, og derfor at ressursenes verdi og kvalitet forblir så høy som mulig så lenge som mulig.

Senterkvinnene opptatt av å stimulere til produksjon av produkter som lar seg reparere, sortere og materialgjenvinnes. Det må stilles strengere krav til produktdesign. 80% av miljøbelastningen til et produkt avgjøres i design- og produksjonsfasen. Det må også være krav til innblanding av resirkulerte råvarer.

Offentlig sektor står for store innkjøp av varer og tjenester og må ta ansvar i forbindelse med innkjøp. Det må stilles krav i forhold til miljø og utslipp. Selv i nye bygg kan man gjenbruke interiør og bygningsmaterialer og bruke resirkulerte råvarer. Kommuner og fylkeskommuner kan stille disse kravene i innkjøpsavtaler som forhandles med leverandører.

I vårt langstrakte land, er avstand og logistikk en flaskehals i forhold til miljøriktige løsninger. Derfor er infrastruktur svært viktig for hvordan avfall kan fraktes. Fraktutjamning kan være et virkemiddel for avfallsbransjen til å velge de riktige løsningene i et miljøperspektiv. Å frakte søppel over lange avstander er ikke miljøvennlig, og det må etableres lokale anlegg som håndterer for eksempel papp og plastikk.

Lovverket som regulerer avfallsbransjen, må være funksjonelt og målrettet. Det må sikres at prinsippet om at forurenser betaler, støttes opp av et regelverk og at produsentansvaret tas på alvor. Det er ikke rett at husholdningene blir sittende med høye renovasjonsgebyr fordi sortering blir komplisert og gjenvinning blir for dyrt. Produsentene må ta sitt ansvar.

Som politikere, må vi være innovative og se mulighetene for nye arbeidsplasser. Verdiskapingspotensialet er betydelig for en omstilling til et mer sirkulærøkonomisk samfunn. Dette gir også et betraktelig behov for nye sysselsatte, og disse arbeidsplassene vil komme i hele landet.

Å legge til rette for at ombruk er enkelt både for aktørene som har ressursene og markedet som trenger dem gir god miljøgevinst. Enkelt forklart: ombruk først, deretter gjenbruk, før gjenvinning til slutt.