Gå til sidens hovedinnhold

Gjenreis tilliten til pasientsikkerheten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

“Bakgrunnen for den plutselige stengingen kommer etter sigende som en reaksjon på et facebookinnlegg av en lokalpolitiker fra Rana, som stiller spørsmål ved kvaliteten ved kreftkirurgien som utføres ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen”.

Dette sto og lese i et leserinnlegg i blant annet Nordnorsk Debatt lørdag 11. januar i fjor. Innlegget var signert en gastrokirurg, to leger under spesialisering og en kvalitetsrådgiver ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. De sykehusansattes eventyrlige påstand var forfattet få timer etter at ledelsen ved Helgelandssykehuset hadde bestemt en midlertidig stans av tarmkreftkirurgi i Sandnessjøen pga antatt høy risiko for pasientskader.

Dagen etter publiseringen av legenes godt distribuerte leserinnlegg, måtte sykehusets ledelse gå ut i media og presiserte at kirurgenes påstander var feil. I sykehusets pressemelding datert mandag 13. januar kunne vi lese:

“Pasientsikkerheten er avgjørende for de vurderinger som er gjort av Helgelandssykehuset når de kreftkirurgiske operasjonene i Sandnessjøen nå midlertidig stanses. Så raskt som mulig vil Helgelandssykehuset gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og pasienter med sikte på å avklare hva som har skjedd og hvorfor, slik at en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren kan framskaffes.”

Sist uke, etter mer enn halvannet år venting, kunne befolkningen på Helgeland lese Helsetilsynets endelige rapport om tarmkreftkirurgi på Helgeland. Landets “nasjonale sikkerhetsråd for pasienter” konkluderte i sin rapport at den midlertidige stansen av kirurgi i Sandnessjøen hadde vært både forsvarlig og rasjonell.

Helsetilsynets konklusjon står i grell kontrast til legenes leserinnlegg i fjor hvor det ble hevdet at: “Det er med skrekkblandet undring vi registrerer at beslutninger av en så alvorlig karakter fattes over natten, på det vi oppfatter som sviktende grunnlag, av vår foretaksledelse.”,

Skrekkblandet undring…? På sviktende grunnlag…?

Et sentralt tema for Helsetilsynets gjennomgang av saken har ifølge tilsynets rapport, vært hvorvidt ledelsen ved Helgelandssykehuset i januar 2020 hadde grunn til å stille spørsmål ved om kvaliteten for denne pasientgruppen var tilstrekkelig ivaretatt i Sandnessjøen. Helsetilsynet har gjennomført en nøye analyse av dataene fra Kreftregisteret og konkluderer tydelig:

“Etter vår vurdering bekrefter analysen [over] at det var grunn til å iverksette en grundig gjennomgang av pasientforløpene”, og tilsynet tilføyer:

“Det var etter Helsetilsynets vurdering forsvarlig å midlertidig stanse tarmkreftkirurgisk aktivitet ved SSJ i januar 2020 i påvente av en gjennomgang av pasientforløp da det oppstod mistanke om kvalitetsutfordringer ved SSJ.”

Helsetilsynet gir en viss kritikk til Helse Nord og Helgelandssykehuset for at ledelsen i større grad ikke etterspurte kvalitetsarbeid på området til tross for at Sandnessjøen og Mo i Rana hver for seg ikke oppfylte Helsedirektoratets robusthetskrav. Den merknaden er nok på sin plass, men rapporten kan også fortelle at viktig informasjon fra sykehuset i Sandnessjøen ble holdt tilbake for helseforetakets ledelse:

“Ledelsen ved SSJ involverte ikke i tilstrekkelig grad foretaksledelsen da det oppstod uvanlig mange komplikasjoner for pasientgruppen, selv om det i perioden ble iverksatte flere lokalt forankrede forbedringstiltak….. Ledelsen ved SSJ hadde heller ikke fremhevet tarmkreftkirurgi som et område med særlig høy risiko til foretaksledelsen. Senter for fag, forskning og utdanning i foretaksledelsen i HSYK og kvalitetsrådgiver ved SSJ hadde heller ikke hatt et samarbeid om pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid knyttet til tarmkreftkirurgi.”

Helsetilsynet konkluderer i rapporten med at konfliktnivået i helseforetaket hadde vanskeliggjort kvalitetsarbeidet, påvirket arbeidsmiljøet og skapt økt usikkerhet i befolkningen. Det er en konklusjon langt flere enn Helsetilsynet kunne gjort, men konfliktene var det utelukkende miljøet i Sandnessjøen som skapte. De ansatte ved sykehuset i Mo i Rana hadde holdt seg unna mediaoppslag, og lojalt fulgt den prosessen som Helse Nord og foretakets rådgivere hos Sykehusbygg hadde lagt opp til.

Helsetilsynets rapport peker også på de nær odiøse styremøtene i Helse Nord:

“I to styremøter i Helse Nord (januar og februar 2020) ble det etter gjenåpningen fremsatt kritikk mot ledelsen i HSYK sin beslutning om å midlertidig flytte pasienter fra SSJ til MIR. I ett av styremøtene ble det fremlagt et dokument der enhetsdirektør ved SSJ kritiserte prosessen og beslutninger som var tatt i foretaksledelsen. Dokumentet inneholdt også kritikk av fagsjefen i HSYK.”

Dokumentet som enhetsdirektøren i Sandnessjøen framla for Helse Nord-styret framsto allerede i fjor som illojalt og famøst, men etter å ha lest Helsetilsynets rapport blir fjorårets karakteristikk stående som for mild. Hele rapporten fra Helsetilsynet er enda en massiv bekreftelse på at professoren i pasientsikkerhet og daværende fagsjef ved Helgelandssykehuset, Ida Bukholm, sto på solid faglig grunn da hun krevde midlertidig stans av tarmkreftoperasjonene i Sandnessjøen.

I januar i år ble det framlagt en rapport utarbeidet av to kirurger ansatt ved UNN og St. Olavs hospital, samt en kirurg og en professor emiritus ansatt ved Oslo universitetssykehus. Rapporten råder Helse Nord om at tykktarmkrefttilbudet i Helgelandssykehuset bør samles til én lokalisasjon og med nøye seleksjon av pasienter. Man trenger ikke være helsepersonell for å forstå at dette er nødvendig for å gjenreise tillien til pasientsikkerheten.

Styret i Helse Nord kan nå enten velge å totalhavarere den framtidige tilliten til kirurgi og pasientsikkerhet ved Helgelandssykehuset, eller å gjenåpne tarmkreftkirurgien ved det sykehuset på Helgeland som allerede har et dedikert, velfungerende og anerkjent fagmiljø for gastrokirurgi. Helse Nords styre vet hvor de finner det. Tarmkreftkirurgi skal ikke anvendes som sysselsettingstiltak ved noe sykehus.

Kommentarer til denne saken