De strenge koronatiltakene er fjernet. Det er ikke nok til å gi eldre hverdagen tilbake etter en lang periode med sosial isolasjon og passivisering. Myndighetene, frivillige organisasjoner og folk flest må på banen for å sikre eldres helse og livskvalitet. Det trengs tiltak på bred front.

Det røyner på for mange eldre etter måneder og år med smittefrykt og sosial isolasjon. Restriksjonene som i vinter ble satt inn på grunn av omikronvarianten, gjør behovet for tiltak mot skadevirkningene av koronatida enda mer akutt. Vi i Eldreombudet har lenge krevd en exitstrategi med kraftige tiltak for å berge eldres helse og livskvalitet ut av pandemien. Det kravet står i høyeste grad ved lag.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett må regjeringen komme med tiltak som viser at de forstår hvilke belastninger eldre har vært utsatt for under pandemien. Noe annet vil være en grov forsømmelse.

Flere må få tilbud om trening og annen fysisk aktivitet, det gjelder både hjemmeboende eldre og eldre i institusjoner. Nasjonale tilskudd til måltider, aktivitet og felleskap for eldre må trappes opp.

Kommunene må få mer penger for å håndtere konsekvensene av pandemien og sikre gode tjenester for den voksende eldrebefolkningen. Både de frie inntektene til kommunene og de øremerkede midlene til helse- og omsorgstjenestene må opp.

Pandemien forsterker behovet for å styrke de psykiske helsetjenestene for eldre. Kommunene må få midler til å gi langt flere eldre et lavterskeltilbud om psykisk helsehjelp.

Spesialisthelsetjenestene som skal ivareta eldres psykiske helse må også styrkes. Disse tjenestene må oppsøke eldre der de bor. Eldre må ikke bli tvunget til å reise – ofte langt – til sykehus for å få psykisk helsehjelp fra spesialisthelsetjenestene.

Flere personer med demens må få et dagaktivitetstilbud. Og dette tilbudet må starte tidlig i sykdomsforløpet. Aktiviteter og møteplasser i regi av frivillige organisasjoner må på beina igjen overalt – med offentlig støtte der det trengs.

Røde Kors har dokumentert at pandemien har hatt store og dramatiske konsekvenser for eldre. Mange har mistet noen de hadde kjær, og noen fikk ikke engang tatt avskjed. Mange har hatt ingen eller liten sosial kontakt under nedstengningene. Mange har blitt mer ensomme og vært lite i fysisk aktivitet.

Koronavaksinene vil også fortsatt være avgjørende verktøy i kampen mot viruset og den sosiale isolasjonen. Svenske myndigheter sier at alle over 80 år har nytte av en fjerde dose og at den forsterker beskyttelsen mot covid-19. Derfor kalles eldre i Sverige nå inn for å få fjerdedosen. Nå må også norske myndigheter ta en beslutning om den fjerde dosen til eldre.