Etter å ha fulgt debatten og «sameopprøret» som har oppstått i kjølvannet etter at 151 vindmøller ble satt opp på Fosenfjellet for en tid tilbake, så må jeg si jeg er både sjokkert og skuffet over argumentasjonsklimaet og ordbruken. Jeg har gjennom et langt liv vært en sterk tilhenger av samiske rettigheter, men nå føler jeg at mine positive holdninger er i ferd med å bli sterkt utfordret.

Høyesterett la i sin redegjørelse til grunn at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiers mulighet til å utøve sin kultur på Fosen. På den bakgrunn så retten det slik at reineiernes rettigheter vil være krenket, hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak.

Det er senere kommet frem at Høyesterett blant annet baserte sine vurderinger på utredninger som var gjort av konsulenten Christian Nellemann, på oppdrag fra reinbeite-distriktet. Utredninger som konkluderte med at reindrifta ville bukke under i møtet med vindmøllene.

Den samme Nellemann ble i januar i fjor pågrepet av Økokrim, siktet for grovt bedrageri av tilskuddsmidler på 56 millioner kroner over en periode på fem år fra 2016. Etterforskningen pågår fortsatt. Hvis det viser seg å være hold i Økokrims siktelse, vil det også være legitimt å stille spørsmål ved troverdigheten til de rapportene som samme mann har produsert som grunnlag for Høyesterettsdommen i Fosensaken.

«Fosendommen» var tema i NRK-programmet Debatten for noen dager siden. Her hevdet blant annet parlamentarisk leder for partiet Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven, at bare en liten del av samene i Norge driver med reindrift (5%), og at den største gruppen av samer som ikke driver med reindrift (95%), sjelden blir hørt når viktige saker skal avgjøres.

Hun mente også at Norske samers riksforbund (NSR) har lansert reindrifta som et nasjonalromantisk symbol på alt det samiske. Det medfører at alle andre som ikke har rein, er mindre verdt og blir dermed lite hensyntatt. Den samiske kulturen er så mye mer, og det forsvinner helt i denne sammenhengen, sa hun blant annet.

Hvis hun uttaler seg på vegne av det store flertallet av samer som ikke er i reindriften, så bør dette være viktig å merke seg? Denne største gruppen samer har blant annet et mer pragmatisk forhold til nødvendigheten av vindmøller på land. Bør ikke disse 95% av folkegruppen også få komme til orde i denne debatten? Har vi hørt noe fra disse stemmene under aksjonen i Oslo?

Når vi så vet at reindrift foregår i nesten 140 av landets kommuner og utøves på et areal som utgjør ca. 40% av landarealet i Norge, så vil det jo praktisk talt være umulig å kunne utnytte «vindkraftarealene» tilfredsstillende her i landet, dersom 5% av samefolket alltid skal ha vetorett i dette landarealet. Også andre må ofre «noe» i kampen for en grønnere energiproduksjon. For eksempel må fiskere også ofre fiskeplasser som følge av havvindsatsingen, uten at de blokkerer departementsinnganger av den grunn.

Ut fra min kjennskap til tamrein i mine turområder, så har jeg vanskelig for å skjønne at disse alltid skyr områder med veier og oppsatte vindmøller. Tvert imot, her beiter de upåvirket både i høyspenttraseer og langs offentlige veier. For mange år tilbake var jeg en tur i Hammerfest, og der oppdaget jeg til min store forbauselse at reinen gikk stort sett over alt på veier, i gater og i hagene til folk. Den brydde seg tydeligvis ikke om verken folk eller kjøretøy, til manges store fortvilelse.

Ut fra min kunnskap innen etologi (dyrs atferd i deres naturlige miljø), så mener jeg reinen er mye mer tilpasningsdyktig enn det gis uttrykk for. Det viser jo også reintalls-utviklingen i Fosen reinbeitedistrikt i perioden fra 2015 til og med 2022. Dessuten ble det gjennomført et forskningsprosjekt i flere områder i Finnmark fra 2006 og mange år fremover, som kartla om vindmøller forstyrret reindriften. Det viste seg at vindmøllene ikke utgjorde noe hinder for reinsdyrene. Ja, selv under byggeperioden var ferdselen forbi vindkraftverket bare litt mindre. Det går jo også tilsynelatende greit med reinbeiting i de store vindkraftområdene i Nord-Sverige. En nyere studie om tilstanden i den svenske reindriften viser da også at den klarer seg like bra eller bedre nå, enn tidligere.

Jeg innser imidlertid at en del av sesongbeiteområdene på Fosenfjellet kan være tapt pga. turbin- og veiareal, men dette må da kunne avbøtes på en tilfredsstillende måte med kompensasjonsarealer i området. Det ble da også nevnt som en mulighet av konsernsjefen i energiselskapet Aneo, i Debatten på NRK.

I denne saken er det tydeligvis mye følelser inne i bildet, men disse må da ikke få ta helt overhånd, slik at ikke rasjonelle beslutninger og kompromiss kan gjøres. Urett som har skjedd mot samene i tidligere tider, må ikke blokkere for enhver fornuft i evigheter fremover. Det er ingen tjent med, og denne uretten har dessuten våre myndigheter tidligere beklaget offentlig.

Hvis kravet om å rive vindturbinene til en verdi av 9 milliarder kroner blir en realitet, noe som igjen vil koste mange millioner å gjennomføre, så er jeg redd for at sympatien for samefolket i Norge fort vil kunne utvikle seg til antipati. Er det noe vi ikke trenger mer av her i landet nå i en krevende tid for mange, så er det nettopp større motsetninger mellom folkegrupper internt.