Fylkestinget vedtok i mars-tinget å støtte kravet om at leveringspliktige trålere må bidra til helårlig aktivitet i kystsamfunnene. Fylkestinget mener at det foreliggende forslaget om en ferskfiskordning for trålerflåten med leveringsforpliktelser kan være et viktig bidrag til dette. Fylkestinget mener samtidig at det er usikkerhet knyttet til hvordan de foreslåtte endringene vil fungere i praksis og mener derfor at ordningen må overvåkes fortløpende og evalueres årlig.

Fylkestinget i Troms og Finnmark vedtak i sak 25/21:

1. Fylkestinget i Troms og Finnmark har behandlet forslag med krav til endringer i Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

2. Fylkestinget støtter kravet om at leveringspliktige trålere må bidra til helårlig aktivitet i kystsamfunn.

3. Fylkestinget vurderer at det foreliggende forslaget om en ferskfiskordning for trålerflåten med leveringsforpliktelser kan være et viktig bidrag til dette.

4. Fylkestinget mener at det er betydelig usikkerhet knyttet til hvordan de foreslåtte endringene vil fungere i praksis og mener derfor at ordningen må overvåkes fortløpende og evalueres årlig.

5. Fylkestinget vil understreke at det foreliggende forlaget ikke er tilstrekkelig til å bringe ordningen med leveringsplikt fullt ut i tråd med sitt opprinnelige formål og intensjoner, men er et skritt i riktig retning.

6. Fylkestinget mener derfor det vil være behov for både å justere de foreslåtte endringene underveis, og samtidig arbeide med å utvikle ytterligere endringsforslag.

Det fremstår som klart for meg at regjeringen må konsekvensutrede forslaget og analysere nærmere hvilke effekter det vil kunne få både for kystsamfunnene og trålergruppen. Det har mange ganger vært påpekt, nå sist av Riksrevisjonen at endringer i fiskeriene har vært utredet for dårlig. Dette gjelder også for nåværende ordning med tilbudsplikt.

Om leveringspliktforskriften

Formålet med Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse er å sikre anlegg som bearbeider fisk, stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten. Forskriften gjelder levering av fangst fra fartøy som eieren er tildelt torsketråltillatelse for, og som eies helt eller delvis av fiskeindustri­bedrifter på grunnlag av dispensasjon fra deltakerloven.

Det overordnede formålet med leveringsplikten har vært å bidra til en lønnsom sjømatindustri som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene. I dag er det dessverre liten tvil om at dagens ordning med tilbudsplikt ikke bidrar til at ordningen fungerer etter det opprinnelige og overordnede formålet med ordningen. Endringer i ordningen over tid har bidratt til å redusere effektene, og ordningen gir i dag en svært begrenset effekt overfor de tilgodesette bedrifter og kystsamfunn.

Fylkestinget understreker i sitt vedtak at det foreliggende forlaget ikke er tilstrekkelig til å bringe ordningen med leveringsplikt fullt ut i tråd med sitt opprinnelige formål og intensjoner, men er et skritt i riktig retning. Fylkestinget mener derfor det vil være behov for både å justere de foreslåtte endringene underveis, og samtidig arbeide med å utvikle ytterligere endringsforslag.