Etter at regjeringen ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fredag 10. juni 2022 sa opp kontrakten med NATO Helicopter Industries (NHI) om levering av 14 NH90-helikopter og krevde 5 milliarder kroner tilbakebetalt, har fylkestinget i Troms og Finnmark behandlet to uttalelser og en interpellasjon om NH90 og NH90-kontrakten.

Den første uttalelsen var allerede 21.06.22 med tittel – Kjøp nye maritime helikopter nå. I uttalelsen støtter fylkestinget beslutningen om å avslutte kontrakten med NHI, og ber regjeringen om snarest og på så kort tid som mulig, anskaffe nye helikoptre til en maritim luftving. Fra media kunne en se at Irene Lange Nordahl (Sp) var initiativtager til uttalelsen og uttalte – Det ene er at det haster med å få kjøpt inn nye maritime helikoptre – her må man bare forsere det man kan for at dette skal gå så raskt som mulig. Lange Nordahl uttalte også at Bell-helikoptrene må raskt tilbake til Bardufoss. Uttalelsen ble enstemmig.

Geir Inge Sivertsen (H) fremmet en interpellasjon 18.10.22 med tittel – Nye maritime helikoptre må på plass snarest med to spørsmål til fylkesrådslederen: (1) Hvordan vurderer Fylkesrådsleder konsekvensene av terminering av kontrakten for NH90? (2) Hvordan vil fylkesrådet aktivt bidra til at det kommer en løsning på plass som ivaretar både totalberedskapen og kompetansemiljøet på Bardufoss? Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) svarte at hun ser ingen grunn til å vurdere denne saken på en annen måte enn departementet og har merket seg at Forsvarssjefen har nevnt at det ikke er gitt at nye helikoptre skal ha base samme sted som de gamle.

Venstre og FrP fremmet 13.12.22 en uttalelse med tittel– NH90-avtalen må reaktiveres straks. Argumenter for å reaktivere avtalen var en bedret reservedels-situasjon og flere NH90-helikoptre som var operative. 14 forskjellige land har allerede bestilt over 550 helikoptre av typen NH90, hvor mer enn 470 helikoptre er levert og akkumulert flytid har oversteget 330 000 timer. I tillegg har NHI, i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen, tilkjennegitt at selskapet ikke har innvendinger mot at Forsvaret benytter helikoptrene selv om kontrakten er hevet.

Nylig kunne en lese at Tyskland har tatt NH90 i bruk som nytt søk og redningshelikopter. Forsvarsministerens uttalelse om at det vil ta flere år å få nye maritime helikopter på plass og sjefen for Luftforsvaret sitt initiativ til å benytte den maritime kompetansen ved Bardufoss flystasjon til andre systemer på andre flystasjoner, har også bekymret mange og ikke bare forslagstillerne. Denne uttalelsen ble nedstemt av Ap, Sp og Høyre.

For å rekapitulere var Bardufoss flystasjon i Langtidsplanene (LTP) for 2009-12 og 2013-16 Forsvarets hovedbase for helikopter, hvor det ble investert for nærmere en milliard kroner i ny- og reetablering av gammel infrastruktur. Redningshelikopterskvadronen 330 ble også underlagt Maritim helikopterving på Bardufoss. Grunnsteinen for hovedbasen ble nedlagt av statssekretær Øystein Bøe (H) 16.11.14, og åpningen av Forsvarets hovedbase for helikopter skjedde av samme statssekretær 28.06.17.

Nedbyggingen av Bardufoss flystasjon til en enskvadrons flystasjon skjedde ved stortingsvedtak 15.11.16 hvor Høyre, Ap, FrP, SV og KrF valgte å flytte 339-skvadronen med Bell 412 fra Bardufoss til Rygge og 334-skvadronen med NH90 til Haakonsvern. Ledelsen av 330-skvadronen ble på Rygge. Når sjefen for Luftforsvaret ved terminering av NH90-kontrakten nå vil overføre den maritime helikopterkompetanse ved Bardufoss til andre systemer og flystasjoner, er dette svært bekymringsfullt for fremtidig maritim helikoptervirksomhet ved Bardufoss. Forsvarsministeren fra Sp har i det siste vært klar på at en tilbakeføring av noen Bell 412 fra Rygge til Bardufoss, som beskrevet i Hurdalsplattformen mellom regjeringspartiene Ap og Sp, likevel ikke er aktuelt.

For Sjøforsvarets helikopterbærende fartøy er det utfra den sikkerhetspolitiske situasjonen fornuftig å kunne ta NH90 i bruk igjen, samtidig som fortsatt drift av NH90-flåten er av eksistensiell betydning for å bevare den maritime helikopterkompetanse på Bardufoss flystasjon. Det er en risiko for at ved en rettssak mellom Forsvaret og NHI kan Norge bli stående igjen som eier av 14 NH90 med spesialutstyr og et reservedelslager. I tillegg til store kostnader ved en rettsprosess. Hvor og av hvem skal da helikoptrene vedlikeholdes og operere fra når de ikke er embarkert på fartøy?

Sp, Ap og Høyre stemte mot uttalelsen om å reaktivere kontrakten med NHI om levering av NH90. Hvilke motiver de har for å stemme mot uttalelsen når det er operative NH90 parkert i hangarene på Bardufoss må de selv gjøre rede for og gjerne i full offentlighet. Vi velger å tro at det ikke er for en videre nedbygging av Bardufoss flystasjon, lik den som ble startet av Høyre og Ap den 15.11.16.

Forslag til uttalelse fra Venstre og Frp om reaktivering av avtalen om NH90 kan leses her i møteplan med saker og vedtak.