Norge og Nord-Norge er rikt på mineraler. Og mineralvirksomheten har gitt oss mange arbeidsplasser også her nord, flere lokalsamfunn har og har hatt mineralvirksomhet som viktige næringsområder, og mange ser at dette kan være viktige næringsområder for dem framover.

Det er derfor viktig å sikre god forutsigbarhet og utvikling også for denne næringen. Samtidig er det sånn at næringen - også historisk sett har bydd på store problemer både med forurensning og konflikter omkring arealforvaltning. SV mener derfor at også langsiktig miljøforvaltning er viktig for å styrke mineralnæringens muligheter i Norge, noe som kan ivaretas gjennom gode prosesser i kommunene.

I fylkestinget denne uka behandlet vi høringssvar på Høring NOU 2022: 8 Ny minerallov. Minerallovutvalget, oppnevnt 23. Juni 2020, har hatt som mandat å vurdere og foreslå endringer i mineralloven. I arbeidet foreslo utvalget at man i stedet for å foreslå endringer i den gjeldende loven, heller vedtar ny minerallov. Utvalgets arbeid med ny minerallov har hatt fokus på at det er en betydelig økt forventning i samfunnet og et økt krav i befolkningen til at mineralvirksomhet skal foregå innenfor bærekraftige rammer.

Lovforslaget slår fast i formålsparagrafen at forvaltningen av mineralressurser og mineralaktivitet etter loven «skal skje i et langsiktig perspektiv, og skal ivareta hensynet til naturmiljøet og klimaet, annen næringsvirksomhet, lokalmiljøet ellers og til naturgrunnlaget for samisk kulturutøvelse». Det er også en styrke i at utvalget konstaterer at planer for mineralaktivteter skal bygge på best tilgjengelige driftsmetoder og teknologi.

SV er også tilfredse med at fylkesrådet er tydelig på at muligheten for å gi dispensasjon fra arealplanene til mineralvirksomhet bør fjernes. For det er gjennom arealprosessene at man best kan sikre gode prosesser som gir forutsigbarhet for befolkningen. Dette vil kunne bidra til å begrense mulige konfliktlinjer, sikre muligheten for å ivareta langsiktig miljøforvaltning samtidig som en og sikrer mulighetene for reell innflytelse fra alle berørte parter. Dette styrker i tillegg også kommunenes incentiver for å prioritere arealplanarbeidet.

Når det gjelder hensynet til de samiske interessene så er vi glade for at det er satt søkelys på at det har vært en sterk utvikling i forståelsen av innholdet i samiske rettigheter og de folkerettslige forpliktelsene som Norge har til å opprettholde naturgrunnlaget for samisk kulturutøvelse.

Utvalget viser til internasjonale regler som er innlemmet i norsk rett og bestemmelsene som er lagt til grunn i Fosen-dommen. I tillegg presiseres det at det ikke kan gis tillatelse til tiltak eller virksomhet som vil ha «vesentlige negative virkninger» for naturgrunnlaget for samisk kulturutøvelse med mindre det er gjort avtale om dette med de berørte partene. Sikring av samisk kulturutøvelse og langsiktig naturforvaltning henger etter SV sitt syn tett sammen.

I høringssvaret har fylkesrådet tatt med en tilføyelse som tydeliggjør viktigheten av at mulige effektiviseringstiltak balanseres opp mot kravet om konsultasjon og forankring hos samiske interessenter og interesser med rettigheter, og at tidlig dialog etableres som et viktig virkemiddel her. Dette for å sikre at disse prosessene ikke blir skadelidende i arbeidet med effektivisering.

SV mener derfor at fylkesrådet har levert en god og solid høringsuttalelse om ny minerallov.