Regjeringen bestemte fredag at alle samarbeidsavtaler mellom norske og russiske utdanningsinstitusjoner skal fryses. Ledelsen ved samtlige norske universiteter, også i Tromsø, støtter sanksjonene.

Konsekvensene blir store på flere plan. Kunnskapsdepartementet og underliggende etater suspenderer all dialog med russiske myndigheter. Forskningsrådets fellesutlysning med Russland stoppes, mens alle enkeltvise forskningsavtaler mellom norske og russiske institusjoner legges på is.

Institusjonene kan imidlertid velge å opprettholde noen avtaler, men det skal gjøres en grundig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Eventuelle avtaler og samarbeid innenfor atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning skal inntil videre fortsette som før.

Forskingsminister Ola Borten Moe presiserer at russiske styremakter har satt verden i en svært alvorlig situasjon og at det krever omfattende reaksjoner.

Universitetet i Tromsø har i dag hele 46 samarbeidsavtaler med institusjoner i Russland og 72 avaler med russiske partnere. Disse prosjektene går nå en usikker fremtid i møte.

Det er en hard og smertefull medisin, men nødvendig og riktig. Vitenskapelig samarbeid og finansiering av forskning med et russisk terrorregime er helt umulig, mens den ukrainske befolkningen blir drept i en angrepskrig.

Forskningsarbeid i de arktiske områdene uten Russland er selvfølgelig ikke en optimal faglig situasjon for UiT, med sin geografiske beliggenhet. Det er derfor å håpe at dialogen lar seg gjenopprette senere.

Samtidig finnes det en rekke russere som er bosatt i Tromsø, og knyttet til universitetet. UiT hadde ved årsskiftet 92 russiske studenter og 52 russiske ansatte. De er helt uskyldige ofre for en krig de ikke bærer ansvar for.

Derfor er det ingen signaler som er rettet mot enkeltpersoner, verken fast ansatte eller ordinære studenter. Disse beholder sine rettigheter som alle andre. Vi er heller ikke i tvil om at Universitetet i Tromsø vil sette inn store ressurser for å ta vare på disse i en vanskelig tid.