Når regjeringen nå vil stoppe muligheten for at private helsetilbud kan søke Helfo-godkjennelse og bli del av Fritt behandlingsvalg, har pasienter god grunn til å frykte et redusert eller mindre relevant tilbud, blant annet innen rus, psykiatri og rehabilitering. Dette bør ikke Tove Karoline Knutsen kalle "svada" (Nordnorsk debatt 29. juli), og regjeringen bør definitivt se på dette på nytt.

La meg først oppklare et punkt hvor vi kanskje snakker forbi hverandre, fordi det er ulike måter å bruke private helsebedrifter som del av det offentlige helsetilbudet på. Den ene er at et helseforetak inngår en avtale med en privat helseinstitusjon, gjerne etter et anbud. Den andre er at en helsebedrift søker faglig godkjennelse i HELFO, og at pasientene da kan få tilgang til å bruke denne tjenesten. Regjeringen gir fortsatt helseforetakene mulighet til å inngå avtaler, men vil lukke muligheten for at pasientene fritt kan velge også blant andre faglig godkjente helsebedrifter.

Vi tror dette vil føre til at behandlingsvalget reelt sett blir mindre fritt for pasientene, og mangfoldet mindre i helse-Norge. Tilbud som i dag er tilgjengelige kan bli avviklet. Nye private helsetilbud vil ikke bli dekket av folketrygden uten at helseforetakene velger å inngå avtale med dem, selv om de faglig sett ville blitt godkjent etter dagens ordning. Mange tilbud blir bare tilgjengelige for de som kan betale selv – og helse og velferd blir i mindre grad et fellesgode.

For å begrunne sitt syn viser Knutsen til evalueringen av Fritt behandlingsvalg, men underslår helt at denne rapporten ikke anbefalte at ordningen avvikles.

Blant anbefalingene var derimot styrket informasjon og veiledning til pasienter, forenkling og en vurdering av hvordan "samspillet mellom godkjenningsordningen og kjøp fra private gjennom anbud kan bedres". Evalueringen viste også klart at valgfriheten ordningen har innført blir satt pris på av brukerne. Det er ingen tvil om at evalueringen har avdekket svakheter ved ordningen, men det burde regjeringen se som en mulighet til å justere og forbedre den, ikke å avvikle den.

Knutsen skriver også at offentlig helsevesen tappes for penger og personale. Dette er et merkelig argument. Når pasientene får behandlingen de trenger på samfunnets regning, så har pengene gått til formålet Stortinget har bevilget dem til. Denne behandlingen er jo også en del av det offentlige helsetilbudet, selv om legen og sykepleieren er ansatt i en privat helsebedrift.

Så jeg fastholder at vi ikke kan møte de store utfordringene på helseområdet de nærmeste årene med ideologisk krigføring mot private helsebedrifter. La oss sammen satse på det vi vet fungerer, det som har vært en suksessoppskrift for Norge; et godt og tett samarbeid mellom bedrifter og offentlige aktører. Til beste for pasientene og samfunnet.