Gå til sidens hovedinnhold

Fri oss fra Senterpartiet og Ap!

Jeg foreslår at også kommuner som er i ØKOLOGISK ubalanse umiddelbart settes under administrasjon.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I debattinnlegget «Fri oss fra vernet, og la oss styre våre kommuner selv!», skriver åtte Sp- og Ap-ordførere, i kystkommuner, under på et opprop om å bli fritatt fra det de mener er påtvunget vern av kyst- og havområder fra sentralt- og internasjonalt hold. Samtidig ber de også om å få råderett over etablering av bl.a. oppdrett i disse sårbare og vernede marine områdene.

Fra før av vet vi at Sp-ordfører Tom-Rune Eliseussen, med rådmannen i spissen, har STORE planer for i Senja kommune, hvor de to har gått god for å etablere ni store torskeoppdrettslokaliteter, bl.a. to i Malangen som er en nasjonal laksefjord med vernede vassdrag (Rossfjordvassdraget).

Handler om penger på bok?

De mener altså, med viten og vilje, at det ikke er behov for at de skal forplikte seg, slik sentrale myndigheter sier, til 10% vern av det biologiske mangfoldet langs vår langstrakte kyst. Er det mulig! Disse marine verneområdene er essensielle for at vi også i framtiden, og for våre fremtidige generasjoner, skal kunne høste av havet på en bærekraftig og god måte. Men nei, her vet altså ordførerne hva som er best. Hvilken spesialkompetanse er det de sitter inne med som overgår sentrale myndigheter og våre forskere ved bl.a. Havforskningsinstituttet (HI)? Jeg undres om det kan være så enkelt at det handler om kommunale penger på bok – her og nå?

Raderer biologisk mangfold

Det disse ordførerne faktisk ber om er å få selvråderett til å radere ut det biologiske mangfoldet som har vært grunnlaget for vårt kystsamfunn i alle år. Jeg spør; er det rart distriktene legges øde?

Alle vet vi at forvaltningen av havet er av nasjonalt anliggende og at våre marine ressurser er direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet samt Klima- og miljødepartementet. I så måte er også de marine verneområdene underlagt sentrale føringer. Dette for å ivareta og beskytte våre framtidige ressurser. Men nei, disse ordførerne vet altså bedre …

Dessverre vil det, hvis deres krav skulle få gjennomslag, kunne føre til ytterligere desentralisering, en ødelegging av vårt marine mangfold og en svært så usikker fremtid for kommende generasjoner med ønske om å bosette seg og livnære seg av havet i utkantstrøk. Og dette gjøres av parti som selv har hevdet/lovet å stå skulder ved skulder, bygge opp og bygge fram, og å gjøre det de kan for å støtte opp om distriktene. Er det mulig?

70% forsvunnet

Ifølge BBC har det globalt, i de siste 50 årene, forsvunnet nærmere 70% av det biologiske mangfoldet, av fugler, fisk, pattedyr, reptiler og amfibier. Nå antas det at ytterligere én million dyre- og plantearter er direkte truet av utryddelse som følge av menneskelig aktivitet, og dette mangfoldet svekkes også i en fart som vi aldri har sett før.

En katastrofe

Dersom disse ordførerne nå får fritt spillerom til å rasere vårt folks felles, biologiske mangfold, vil det være en katastrofe. De vil, på godt nordnorsk, få lov til "å skjite i eget reir", uten hensyn til alle oss andre som bor i samme "reir". Det kan verken vi eller sentrale myndigheter godta. Jeg foreslår at på lik linje med at kommuner som skusler bort eget kommunebudsjett må under administrasjon på ROBEK-lista, så må også kommuner som er i ØKOLOGISK ubalanse umiddelbart settes under administrasjon.

Kommentarer til denne saken