Den 5. august og 24. august har Gunnar Pedersen to meget gode og innsiktsfulle innlegg på Nordnorsk debatt og 6. september følger Tor Zakariassen opp med et innlegg – begge om Tromsø kommunes planer om skytebane i Kjoselvdalen. Dette er to erfarne politikere med inngående kjennskap til Kjoselvdalen og bygda Tønsnes -Tønsvik. Dette er gode og kunnskapsrike innlegg hvor de belyser en rekke praktiske og tekniske problemer med å anlegge en skytebane i Kjoselvdalen.

Jeg vil derfor i dette innlegget hoppe over detaljene, som er meget godt beskrevet i de nevnte innleggene, men heller sette opp en kortfattet tidslinje av hendelser i denne saken fra 1969 og fram til i dag.

Hovedargumentene mot skytebanen har hele tiden vært støy (spesielt impulsstøy), for lite og uegnet areal, forurensning av drikkevannet fra Kjoselva, beslaglegning av eiendom mot videre utbygging av boligfeltene Skytterstien og Vikavegen, og ikke minst tap av et mye brukt friluftsområde.

Viktige hendelser:

1969: Forsvaret representert ved Kystartilleriet på Grøtsund fort tvinger grunneiere og beboere til å akseptere en militær skytebane mot bygdas vilje.1974: Tromsø kommune følger opp med å regulere området i Kjoselvdalen til skytebane og starter dermed arbeidet med å skaffe Tromsø skytterlag en bane. Samtidig reguleres de to boligfeltene Skytterstien og Vikavegen til boligfelt med til sammen ca. 50 boliger.

1979: Det eksproprieres eiendom og rettigheter til fordel for Tromsø skytterlag på den militære skytebanen, som nå også tas i bruk til sivil skyting med økt belastning for beboerne som resultat. Grunneiere og beboere protesterer, men blir ikke hørt av våre kommunale myndigheter.

2005: Tromsø kommune engasjerer Sweco Grøner AS til å utrede 7 ulike lokasjoner i tillegg til Kjoselvdalen. Rapporten legges fram i 2006 hvor konklusjonen er at Kjoselvdalen IKKE er egnet på grunn av topografiske forhold og lite areal.2009: Tromsø kommune ber Rieber Prosjekt AS se på Kjoselvdalen på nytt. Konklusjonen er at reguleringsplanen av 1974 IKKE gir rom for de skyteaktivitetene som er nødvendig for Tromsø skytterlag og Tromsø Jeger og fisk.

2011: Tromsø kommune igangsetter utredning av 20 ulike alternative lokaliseringer. Utredningen konkluderer med at Simavika er det best egnede alternativet.

2019: Årene går, og det arbeides fortsatt med skytebane i Kjoselvdalen i kulissene. Plan 1782 legges fram i kommunestyrets møte 19/6-2019. Planen avslås med begrunnelsen at Kjoselvdalen ikke har plass til et moderne og fremtidsrettet baneanlegg. Kristin Røymo’s konklusjon etter vedtaket: «Dette betyr at Kjoselvdalen aldri mer i historien kommer til å bli foreslått som lokasjon for skytebane.»

2019: Forsvaret informerer alle berørte parter om at de nå endelig har lagt ned og miljøsanert sin skytebane i Kjoselvdalen.

2022: Så trodde vi at vi endelig hadde vunnet en Davids kamp mot Goliat, men nei, kommunes administrasjon ville det annerledes. Kommunedirektøren gjør en enkel vurdering av Ytredalen i Simavika og finner den uegnet på grunn av kostnadene. Han fremmer derimot forslag om å igangsette arbeid med reguleringsplan for skytebane i Kjoselvdalen, nå med HV-16 som part i saken med ytterligere krav til plass og skyteaktivitet. Denne saken skal nå behandles i Kommune- og byutviklingsutvalget 13/10-2022.

Hvorfor er Kjoselvdalen så attraktiv for kommunens administrasjon?

Du som har lest så langt har nok lagt merke til at administrasjonen i Tromsø kommune stadig kommer tilbake med forslag om å anlegge skytebane i Kjoselvdalen. Etter protester fra beboerne og grunneierne fører det imidlertid til at politikerne avviser disse forslagene. Som beboere og grunneiere kan vi ikke unngå undres over hvilke krefter som arbeider innad i administrasjonen i kommunen vår, og at de stadig ønsker å fortsette arbeidet med skytebanen i Kjoselvdalen.

Kommunedirektøren fremfører følgende argumenter – «vi kan jo ikke holde på i det uendelige» og «det blir så kostbart for kommunen å legge skytebanen til Ytredalen i Simavika». Når han helt slipper opp for andre argumenter brukes fortellingen om at «heimevernet kan ikke øve i Simavika, de kan jo bli avskåret å ikke kunne komme tilbake til Tromsø i en krigssituasjon». Jeg skal ikke forfølge denne logikken videre, men bare håpe at krigen i Ukraina snart tar slutt.

Vi er klar over at Det Frivillige Skyttervesen og Tromsø jeger- og fiskeforening har sterke stemmer, men det kan etter vår mening ikke være slik at livskvaliteten for beboere og brukere av Kjoselvdalen skal måtte vike for skytterne som driver en aktivitet med åpenbare negative konsekvenser for omgivelsene. Når også HV-16 med sine 1500 soldater skal drive skytetrening i Kjoselvdalen i et tidsrom hvor skytterlagene og jegerne også skal trene sier det seg selv at den helsemessige belastningen for beboerne blir ytterligere forsterket.

I et mer langsiktig perspektiv vil en skytebane i Kjoselvdalen også være til hinder for boligbygging som stadig flytter seg nordover på fastlandet hvor man også har de aller beste områdene for fremtidig byutvidelse med Kroken og Tønsvik som sentra.

Hvor fremtidsrettet er det da å anlegge en skytebane, som innen overskuelig tid vil komme under press fra befolkningen, og kanskje må redusere sine brukstider. Jeg vil derfor stille dere politikere, og spesielt vår fremste tillitsmann, ordføreren, spørsmålet hvordan dere ser for dere skytebanen i et fremtidig perspektiv med utvidelse av Tønsnes havn og industriområde, og med fremtidig boligbygging i området. Er dette fremtidsrettet politikk eller er det bare enda et forsøk på å plassere svarteper på våre hender?