Torsdag 9. februar i formannskapet ble det behandlet en veldig viktig sak, Mowi sin søknad om å ta i bruk akvakulturlokaliteten i Ytre Hamnebukt i Jøkelfjord.

Denne lokaliteten ligger godkjent i gjeldende kystsoneplan, og leser man planen så er det ingen negative konsekvenser for å ta den i bruk. Kvænangen kommune, kystfiskarlaget og reindrifta er positive til at lokaliteten er reservert og kan tas i bruk.

Det ligger et vedtak fra kommunestyret 6/12-2022:

«Kvænangen kommune ønsker ikke å ta i bruk lokaliteter i dagens kystsoneplan som i dag ikke er i bruk til oppdrett før ny kystsoneplan er vedtatt»

Kvænangen Høyre mener at det må dispenseres fra dette vedtaket og at kommunen stiller seg positiv til denne søknaden. Det er mange forutsetninger som er endret siden vedtaket i kommunestyret i desember og vi mener det er viktig at kommunen legger til rette for at Mowi utvikler og styrker sin havbruksavdeling i Kvænangen.

Ved oppstart av ny lokalitet i Ytre Hamnebukt vil det komme 6-8 nye arbeidsplasser, lokale underentreprenører vil kunne få flere oppdrag, og ikke minst vil Kvænangen kommune få økt sin andel fra Havbruksfondet. Det er også viktig å ta med seg at arbeidet med den nye kystsoneplanen er i oppstartsfasen og det vil være unaturlig å be næringsaktører om å vente nesten 2 år før de får investere i nye arbeidsplasser.

Dette ser ut som en planlagt trenering av søknaden fra Mowi. Ordføreren uttalte i formannskapsmøte at når Mowi legger ned slakteriet i Jøkelfjord, så må dette få konsekvenser. Dette kan man tolke som en hevnaksjon. God næringspolitikk er det i alle fall ikke.

Denne søknaden er så viktig, at Kvænangen Høyre forventer at den også blir lagt frem for kommunestyret.

Samtidig ser vi i samme møte i formannskapet at det ble behandlet en sak:
Ekstraordinær situasjon ved bortfall av hjørnestensbedrift - MOWI

Det legges frem at kommunen egentlig ønsker å videreføre omstillingsprogrammet utover de tillatte 6 år, men siden dette sannsynligvis ikke kan innvilges, søkes det om offentlige midler for å opprette en ny prosjektstilling, for å se hva som kan gjøres for å opprette nye tiltak i Kvænangen.

Det er ganske utrolig at kommunen ønsker å bruke mer penger på å opprette en ny stilling. Hadde de stilt seg positive til søknaden fra Mowi, ville dette generert inntekter. Nå ønskes det altså at vi bruker mer penger for å se om vi kanskje kan få arbeidsplasser og økte inntekter.

Det er ikke enkelt, når fasiten ligger rett fremfor deg.

Hvordan Arbeiderpartiet og Bygdelista kan være negative til søknaden er oppsiktsvekkende.

Når man ser hvilken næringspolitikk som Arbeiderpartiet og Bygdelista står for, så kommer det ikke som en overraskelse at de er negative til kommunens største private arbeidsgiver. Arbeiderpartiet og Bygdelista har i de siste 5-6 årene kun hatt omstillingsprogrammet som sin hjertesak. Når man nesten utelukkende har en næringspolitikk som består av offentlige midler, så viser det at man ikke har visjoner for kommunen eller framtiden.

Omstillingsprogrammet har mange gode sider og er veldig nyttig i en overgang, men derfor er det essensielt at styrende partier har flere tanker i hodet samtidig og jobber med en god næringspolitikk uavhengig av dette.