Dersom det blir satt av areal til oppdrettsaktivitet i Frakkfjorden, ønsker Havforskningsinstituttet å gjennomføre et større overvåkingsprosjekt i fjorden. Så langt stemmer det Cato Kristiansen skriver i Nordnorsk debatt 10. februar, deretter er det flere misforståelser.

Kristiansen tar særlig feil på to punkt: Havforskningsinstituttet har ingen planer – eller muligheter – til å etablere et oppdrettsanlegg i Frakkfjord for å forske på hvordan dette påvirker torskestammen. Og forskningen vi eventuelt gjør, er nettopp for å studere mulige effekter av lakseoppdrett på ville bestander av torsk – ikke for å undersøke hvordan lakseproduksjonen kan økes.

Bakgrunnen for at akkurat Frakkfjorden ble valgt ut som en mulig kandidat til denne forskningen, var at det i lang tid har vært planlagt å etablere oppdrett her, og at flertallet i Loppa kommunestyre har vært positive til det. Altså har det vært planer om oppdrett i denne fjorden før Havforskningsinstituttet kom på banen, og før SalCod-prosjektet eksisterte.

Det er foreløpig ikke avgjort om det blir åpnet for oppdrett i Frakkfjorden. I mellomtiden har Havforskningsinstituttet samlet data og gjennomført mange studier om kysttorsken og miljøet i fjorden.

Årsaken til at arbeidet måtte settes i gang før alle avgjørelser er fattet, er at det tar – i et forskningslys – kort tid fra oppdretter får ja til de har satt ut et eventuelt anlegg. For at vi skal kunne se på effektene av oppdrett, er det helt nødvendig å ha gode før-data om fjorden.

Om det blir gitt tillatelse til å drive oppdrett i Frakkfjorden vil vi få et unikt prosjekt der vi for første gang kan måle effektene av oppdrett på ville bestander av torsk gjennom målinger gjort før og etter at det har kommet oppdrettsanlegg i et område, såkalt BACI-tilnærming («before-after-control-impact»).

Resultatet av forskningen vil gi kunnskap om hvordan kystsonen i framtiden kan forvaltes som helhetlige økosystem, der sameksistens mellom ulike kystaktiviteter står sentralt.

En viktig del av Havforskningsinstituttets samfunnsoppdrag er å vurdere miljøpåvirkning fra norsk fiskeoppdrett, og å formidle kunnskap – og kunnskapshull – til allmennheten, inkludert kommunepolitikere. De siste årene har vi blitt invitert til, og holdt foredrag for både formannskapet i Alta og Kvænangen, samt kommunestyret i Loppa. Deretter å er det opp til politikere og forvaltere å avgjøre hva de mener er den beste løsningen.