• Les den aktuelle artikkelen i Nordlys her.

Jeg som rektor ved Nordkjosbotn videregående skole har aldri hindret ytringsfriheten, men vi sørger for å innfri formålsparagrafen i lovverket vi er satt til å forvalte i henhold til samfunnsoppdraget. Amundsen og Velle etterlyser henvisning til lovverk.

«God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og respekt for privatlivet. Respektløse og hatefulle ytringer skal ikke aksepteres i skolen. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen.»

Man må gjerne sette en debatt, men jeg forventer en språkbruk som er forenelig med god retorisk takt og tone. Vårt fokus på skolen er danning, inkludering, trygghet og respekt med utgangspunkt i livsmestring og medborgerskap. I tillegg forventer jeg som fagperson at man forholder seg til faktum. Med det mener jeg at man må skille mellom hovedmål og sidemål og bokmål og nynorsk. For mange i Norge er bokmål som hovedmål, og for en del er nynorsk og samisk som hovedmål. Hvis FpU ønsker å diskutere vektlegging av sidemål i undervisningen, så må de forholde seg til rette begreper. FpU har satt nynorsk synonymt med sidemål, men det vitner om manglende kunnskap om norsk språk og språkhistorie. Til orientering har vi to offisielle språk i Norge, norsk og samisk, derav er disse delt inn i flere målformer.

Det er også spesielt at FpU sier at de ønsker å bruke et språk som treffer ungdommen. I så måte er det trist å se at FpU nedsnakker ungdommenes språkkompetanse.

Hva om noen av våre elever faktisk har nynorsk som sitt hovedmål. "F..k nynorsk" vil direkte være trakasserende og brudd på §9A «§ 9 A-3. Nulltoleranse og førebyggjande arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.» og «§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø. Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

Som rektor har jeg fått spørsmål fra elever som har samisk. De føler en sterk uro om et slikt banner også handler om dem, hvis det var snakk om sidemål eller alternativ til sidemål.

Jeg kan avslutningsvis nevne at jeg som rektor har hatt en god og konstruktiv dialog med FpU sin leder for Troms, Anders Yttervoll, om denne saken. FpU Troms har spurt meg om de er velkomne tilbake på skolebesøk. Alle partier er velkomne til skolen vår, men det forutsetter at man forholder seg til god takt og tone i henhold til det jeg har skissert lengre opp. Retorikk er, etter hva jeg forstår, et av grunnkursene alle politikere må gjennomføre.

Som rektor er jeg ansvarlig for at elevene har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Som rektor er jeg bevisst mitt samfunnsoppdrag.