I programposten Studio 2 på NRK P2 onsdag 1. mars ble politisk redaktør i Nordlys intervjuet om konsekvensene av Fosen-dommen. Han forklarte riktig at Høyesterett mente at konsesjonsvedtaket for utbyggingen var ugyldig – i strid med menneskerettighetene. Men han viste til ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater som grunnlag for avgjørelsen og fortalte at Norge var et av få land som hadde ratifisert denne konvensjonen.

Dermed satt lytterne igjen med det inntrykk at Høyesterett i sin rettsanvendelse avvek fra andre land som f. eks. Sverige og Finland som ikke har ratifisert ILO-konvensjonen.

Dette er ikke riktig. Høyesterett bygger ikke sin avgjørelse på ILO-konvensjon nr. 169, ja denne konvensjonen er overhodet ikke nevnt i dommen. Høyesterett bygger sin avgjørelse på FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, en bestemmelse til vern om minoriteters kultur, språk og religion. Dette er en konvensjon som er ratifisert av så godt som alle land i verden – og selvfølgelig alle de nordiske land.

I debatten som er gått den siste uken advares det fra flere politikere mot hvilke konsekvenser det vil få for utbygging av fremtidig vindkraft, hvis resultatet i Fosen-dommen blir av turbinene på Fosen helt eller delvis må fjernes. Det er å blande kortene. Vi har en dom hvor Høyesterett har fastslått at byggingen på Fosen er i strid med menneskerettighetene. Denne dommen må følges opp! Hva resultatet blir, vet vi ennå ikke. Men Høyesteretts dom om menneskerettighetsbrudd på Fosen står fast. Det er som om enkelte ønsker en overprøving av denne dommen - av hensyn til eget ønske om utbygging av vindkraft.

Vindkraftutbygging vil fortsette. Men Høyesteretts dom i Fosen-saken viser oss, at vi må foreta skikkelige konsekvensutredninger og grundig saksbehandling i forkant av en utbygging. Det gjelder for både konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonsvedtaket. Reises det spørsmål om gyldigheten av et ekspropriasjonsvedtak, må dette avgjøres før selve utbyggingen starter opp.

Dette skjedde uheldigvis ikke på Fosen, fordi Fosen Vind fikk unntak fra vanlig ekspropriasjonssaksgang. Fosen Vind fikk tillatelse av Olje- og energidepartementet til å starte utbyggingen før ekspropriasjonssaken var avgjort. Derfor ble gyldighetsspørsmålet først avgjort etter at vindturbinene var oppført. Fosen Vind tok en sjanse og tapte.

Vi skal ikke frykte konsekvensene av Høyesteretts dom i Fosen-saken. Tvert om viser dommen vei ved fremtidige utbygginger. Dommen påpeker betydningen av grundige konsekvensutredninger og en saksbehandling som sikrer rettssikkerhet for alle parter. Nettopp dette er nødvendig å sikre en god og allmenn akseptert utbygging av vindkraft i fremtiden.