Fosen dommen kom tydeligvis helt uventet på vindkraftselskapene og har fått dem til å reagere. Taktikken er tydeligvis å bagatellisere betydningen av dommen slik at utbygging av vindkraft i reindriftsområder kan fortsette. Harald Dirdals påstår i sitt innlegg i Sagat 16.11 at gigantiske Davvi vindkraftverk ikke er til skade for reindrifta og rammes dermed ikke av Fosen-dommen. Eller for å sitere: «Konsekvensutredningene som er blitt gjennomført for Davvi vindkraftverk tegner et helt annet bilde, og det er ingenting som tyder på at prosjektet vil føre til vesentlige negative konsekvenser for muligheten til kulturutøvelse for reindriften».

For oss vanlige folk er det vanskelig å forstå hvordan planlagte Davvi vindkraft ikke skal rammes av Fosen-dommen. Det er større enn de aktuelle Fosen-anleggene og plasseringa er midt i reindriftsområdet. Vet folk hvor stort Davvi vindkraft egentlig blir? Det består av to anlegg der det største er ca 15 km langt og ca 4-6 km bredt. Det minste 7 x 1,5 km (alt målt i luftlinje). I tillegg kommer veier på til sammen 133km, 4 transformatorstasjoner, kraftledninger, servicebygg og mye mer.

NVE’s Nasjonal ramme for vindkraft på land fra 2019 har en omfattende rapport om reindrift med egne sider for dette området. Der slås det fast:

Vindkraftverk i analyseområdet vil få svært stor negativ konsekvens for reindriftsinteressene.

Samme konklusjon finner man i andre rapporter laget av tunge faggrupper. Og ikke minst påpeker reineierne selv hvor negativt Davvi vindkraft vil være.

At Grenselandets egen konsekvensutredning har kommet fram til en helt annen konklusjon som er gunstig for dem selv, er vel ingen overraskelse. Det forteller bare mer om kvaliteten på den og metodene som ble brukt. Vi kan bare sitere Professor Rolf Ims (Uit) karakteristikk av hele utredninga: «Hvis mine studenter hadde levert noe slikt, hadde de strøket til eksamen.»

Konsekvensutredninga for reindrift er laget av NaturRestaurering som har valgt Samisk Næringsforbund som lokal samarbeidspartner. Dirdal omtaler Samisk Næringsforbund som et «samisk konsulentfirma». I virkeligheten var det ei forening med en person (iflg Brønnøysund) og den personen har ikke dokumentert noen kompetanse på reindrift. Det er vanskelig å se at foreninga med 0 ansatte har ressurser til å gjøre den omfattende jobben som ei konsekvensutredning for reindrift er. Rapporten fra Samisk Næringsforbund går helt imot de nevnte fagmiljøenes og reineiernes konklusjoner, og kan neppe tas alvorlig. Hele greia minner mistenkelig om bestillingsverk og samisk alibi. Det forteller jo og litt om NaturRestaurering når de foretrekker denne rapporten med dens konklusjoner foran Protect Sápmi og de andre nevnte fagrapporter.

Også NaturRestaurering avslører mangel på grunnleggende kunnskap om reindrift i sin rapport. Noen sitat fra rapporten: «området består av blokkmark», «egner seg svært lite til reinbeite», «området vurderes til å ha minimal verdi»… NaturRestaurering er tydeligvis ikke klar over at når reinen ikke beiter, er disse høyereliggende områdene viktige avlastnings områder som reinen oppsøker for å slippe unna insekter og kjøle seg ned. I tillegg vokser det steinlav som er reservemat for reinen. Skulle reinflokken oppholdt seg på beiteområdet hele tida, ville det fort blitt ødelagt.

Dirdal kjenner til de riktige rapportene og har blitt fortalt flere ganger hvor feil deres informasjon er. Likevel fortsetter han å spre sin feilinformasjon. Målet er lokale og sentrale politikere som skal lures til å ta en avgjørelse på feil grunnlag.