Nordlys’ leder om opptakskrav går ikke inn på det som for Nord-Norge nok er den viktigste endringen, at utvalget forslår å oppheve karakterkravene for opptak til lærerutdanning.

Les også

Fornuftige endringer av opptakskrav

Lærerutdanningen i Nord-Norge hadde jevnt over svært lavt frammøte i år. Nesna hadde bare 8 frammøtte til lærerutdanningen for trinn 1-7. At frammøtet var bedre på utdanningen for trinn 5-10 er mindre viktig, fordi det er i småskolen lærermangelen er mest alvorlig - til høyere trinn rekrutteres også lærere via fagstudier og praktisk-pedagogisk utdanning.

Ved årets opptak var GLU 1-7 den eneste lærerutdanningen som hadde bedre søkning enn i fjor, økningen var på 4-5 prosent. Dette var nok søkere som valgte lærerutdanning fremfor barnehagelærerutdanning - her gikk søkningen ned med ca 25 prosent, fordi søkerne så at barnehager og avdelinger blir lagt ned, som følge av at årskullene synker.

Ved opptaket viste det seg imidlertid at økningen i søkning ikke ble gjenspeilet i antall KVALIFISERTE søkere. På landsbasis ble ca 25 prosent av studieplassene stående tomme.

Når utvalget nå forslår at dagens karakterkrav til lærerutdanninger skal falle bort, er det håp om at utdanningstilbudene vil bli fylt opp. Høyre vil kople inn sin autopilot og minne oss om at da vil en lavere andel sluttføre utdanningen. Men for de studentene som tilfredsstiller dagens opptakskrav, vil sluttføringsprosenten bli nøyaktig den samme. Det er bare det mindretall som slipper inn med svakere karakter, som vil ha lavere sluttføringsprosent.

Det er imidlertid ikke sluttføringsprosenten som er det sentrale - det viktige er å få flere lærere. Og det må være bedre å få noen lærere med litt svakere karakterer fra videregående, enn et tilsvarende antall ufaglærte lærere