Mange vil synes at tiden er inne for at Trygve Slagsvold Vedum tar inn over seg de harde realitetene i Finnmark. Under sitt besøk i Alta og Vadsø mandag er det lite som tyder på at det er tilfelle. I Vadsø hadde finansministeren lånt fylkeshuset til senterpartimøte. Der virket han ifølge NRK mest opptatt av å ta selfie som han kunne triumfere med og sende til Erna Solberg.

Han burde opptrådt med større dybde. For det første er befolkningsutviklingen i Finnmark særdeles dramatisk. I seks av kommunene i Finnmark har det vært færre enn seks fødsler det siste året. Uttynningen er ikke bærekraftig, og det er ikke Finnmark heller, som eget fylke, utfra generalistprinsippet hvor alle fylkene har ansvar for de samme oppgavene, uavhengig av størrelsen og antall innbyggere.

En ferskt analyse fra Menon Economics anslår at det om 80 år kun vil være igjen 1200 innbyggere på Varangerhalvøya, inklusive dagens administrative hovedsete Vadsø. Befolkningen er i ferd med å dø ut.

Det er på tide at landets nye finansminister inntar en mer seriøs tilnærming til utfordringene. Den gjentakende poseringen med en fylkesgrense som svaret på alle problemer begynner å bli lettere pinlig. For å illustrere det kan man like gjerne starte med økonomien: Finnmarkingene gikk inn i sammenslåingen med over dobbelt så høy gjeld per innbygger som Troms. Og slik vil det være når de går ut.

Troms-politikerne har ingen planer om å overta gjeld fra et annet fylke. Nye Finnmark blir et gjeldsmareritt, nå roper finnmarkpolitikerne på staten. Ropene kommer på tvers av partiskillelinjer, inklusive Høyre-profilen Jo Inge Hesjevik. Finnmark kommer ikke til å klare å opprettholde tjenestetilbudet innenfor kollektivtransport og videregående skole hvis de skilles ut med økonomien de nå har.

Men hva vil de andre fylkesordførerne i Norge si til særbehandling lengst nord? Det normale er jo at fylkeskommuner som ikke kan svare for sin egen gjeld, blir satt under administrasjon på Robek-listen, det blir hos kommunalministeren.

Hvorfor skulle det være annerledes med Finnmark? Skal Vedum kanskje lage en finnmarkspakke som gir Finnmark eksklusivitet? Tja. Det finnes jo andre distriktsfylker også med lange avstander, så hvordan skal det i så fall begrunnes?

Dessuten er situasjonen for Alta helt uavklart. Der blir det nå folkeavstemning om fylkestilknytningen, med uvisst utfall. Flertall for overgang til Troms er ikke utenkelig.

Det er litt av en knipe for Vedum og hans kommunalminister Gram. Hvis han bruker tvang og ikke respekterer folkeviljen i Alta, vil Senterpartiet selvfølgelig tape ethvert milligram med troverdighet.

Regjeringen kan selvfølgelig forsøke å kjøpe seg ut av kaoset med å tilby Alta både penger og fylkeskommunale funksjoner. Men det vil utløse et nytt ragnarok i Vadsø, og da er jo Vedum like langt.

Kanskje det mest fornuftige regjeringen kan gjøre, er å tenke nytt og erklære Finnmark som et statlig protektorat utfra at bosetting har en særskilt sikkerhetspolitisk begrunnelse, og at fremtiden som fylke ikke er særlig realistisk basert.

Det er radikal politikk. Men da får man kanskje også legitimitet og handlingsrom for å legge til rette for kraftfulle spesialordninger både politisk og økonomisk. Finnmark er for viktig for Norge til å bli kulisse for politisk posering for politikere som vil presse det siste ut av sitronen. Vedum hopper bukk over de største utfordringene.