Finnmark Ap har et innlegg i Nordnorsk debatt den 7.2.21 hvor partiet hevder at «Finnmarksloven er etnisk nøytral». Dette er desinformasjon. Jeg vil i det følgende begrunne påstanden:

1. Det heter i §1 i Finnmarksloven at «Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i Finnmark og SÆRLIG som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.» (Fremhevet av meg.) Dette betyr at ved forvaltning av land, vann og fornybare ressursen i nesten 100% av all utmark i Finnmark, hvor det er konflikter mellom samisk og ikke-samiske interesser, er styret i Fefo, og andre som er med på forvalte dette området, forpliktet til å legge større vekt på de samiske interessene og/eller gi de forrang. Hva skulle hensikten elles være med å skrive inn ordet «særlig» i loven?

2. I §3 heter det blant annet at «Loven gjelder med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.» Den som har lest konvensjonen, vil se at den pålegger de stater som har ratifisert denne konvensjonen, å gi de befolkningsgrupper som loven er myntet på, mange særrettigheter. Dette er styret i Fefo og andre forpliktet til å forhold seg til. Altså et pålegg om forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming.

3. Finnmarkseiendommen (Fefo) ledes av et styre på seks personer. I § 7 heter det blant annet at «Troms og Finnmark fylkesting og Sametinget velger selv tre medlemmer med personlige varamedlemmer hver. Dette innebærer at de som er bosatt i Troms- og Finnmark fylke og som er innmeldt i Sametingets valgmanntall, kan påvirke hvordan forvaltningen av Fefo skal være, gjennom sin stemmegivning, både ved et sametingsvalg og ved et fylkestingsvalg. Denne muligheten har ikke de som ikke er innmeldt i nevnte manntall. Er dette en etnisk nøytral ordning? Selvsagt ikke.

4. I § 10 heter det blant annet at «I saker om endret bruk av utmark skal Finnmarkseiendommen vurdere hvilken betydning endringen vil ha for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametingets retningslinjer etter § 4 skal legges til grunn ved vurderingen av samiske interesser etter første punktum.» I formålsparagrafen til de retningslinjene som Sametinget har vedtatt, og som er blitt godkjent av Regjeringen, kan en blant annet lese at «På den måten skal retningslinjene bidra til å sikre naturgrunnlaget for og sikre videre utvikling av samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, samt en bærekraftig bruk og forvaltning av dette naturgrunnlaget PÅ SAMENES EGNE PREMISSER» (Uthevet av meg.) Dette er Fefo og andre forpliktet til å ta hensyn til.

På tross av alt dette hevder altså Finnmark Ap at Finnmarksloven er etnisk nøytral. Det er vanskelig å forstå.

EDL mener at nevnte paragrafer i Finnmarksloven betyr en rasediskriminerende forskjellsbehandling. Med rasediskriminering mener vi det samme som «FN konvensjonen mot alle former for rasediskriminering»(ICERD) legger i ordet. Denne konvensjonen har Norge ratifisert og er en av menneskerettighetskonvensjonene.

I artikkel 1 i denne konvensjonen heter det at: «I denne konvensjon betyr uttrykket "rasediskriminering" enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse hvis formål eller virkning er å oppheve eller begrenseanerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelsen på like fot av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller hvilket som helst annet område av det offentlige liv.»

Ap har aldri gått inn for å få vurdert om Finnmarksloven kan stride mot denne bestemmelsen, verken i forarbeidene til loven eller senere.

Det ville vært fint om de tre som har skrevet under på nevnte debattinnlegg, kunne gi offentligheten en forklaring på hvorfor Ap ikke har vært interessert i å få en faglig vurdering av om Finnmarksloven er en rasediskriminerende lov.