Vi undres hvordan et sametingsoppnevnt medlem av FeFo-styret kan påstå at de samiske representantene er politisk fri når det NSR-leda Sametinget vitterlig har vedtatt og praktisert det motsatte.

Ságat hadde nettopp en interessant nyhet der styremedlem Line Kalak sier at de oppnevnte sametingsrepresentantene i FeFo-styret er politiske fri i sin gjerning. Vi håper sjølsagt ho har rett, sjøl om det stemmer dårlig med hva Sametinget har vedtatt og hva vi sjøl har opplevd.

Det er bare litt over to år siden, på 28. september 2018, at det NSR-leda sametinget fikk vedtatt en 9-punktsplan til samstyring for sine medlemmer med varaer i FeFo-styret. De skulle jevnlig innkalles til møter og drøftinger. Slik det het i vedtaket kunne prinsipielle problemstillinger drøftes tilknytta konkrete saker. Det var reine ord for penga, Sametinget ser deg.

Vedtaket er en i så henseende bare en formalisering av det vi opplevde som henholdsvis styremedlem for FeFo og som gruppeleder for Ap imellom 2013 og 2017.Etter at NSR overtok makta og Ap gikk i opposisjon i 2013 startet et konstant press om å bruke Sametingets styremedlemmer i FeFo som politisk marionett. Det ble invitert til hemmelige møter med NSR-rådsmedlem og administrasjon, og på løpende bånd kom det saker og beskjed om hva man skulle mene i FeFo-styret. Nekta man så blei det sure miner, og surt blei det ofte helt til det forsurna helt.

Vi har alltid ment at politisk overstyring er prinsipielt galt når FeFo skal forvalte til det beste for samer og nordmenn. Etter finnmarksloven kan det utløse straffeforfølgelse og erstatningsansvar om man som medlem i FeFo-styret opptrer uansvarlig eller uaktsomt. I så henseende blir det urimelig å legge press på styremedlemmene til å handle mot noe som kan være deres egen overbevisning. Det kan heller ikke bli bra styrevedtak om et styremedlem er redd for og miste styreplassen dersom han/hun ikke adlyder ordre.

Sjølsagt er det bra om NSR har gjort helomvending og hverken følger sitt eget vedtak eller presskulturen vi opplevde, men vi er ikke helt overbevist etter å ha sett de to siste styremøtene bli overført på Finnmark Dagblad sin hjemmeside. Ved sjølsyn kan man se at Sametingets oppnevnte styreleder bruker dobbeltstemmen sin for et godt ord og parkerer fylkestingets representanter til sametingsbenkens fordel. Vakkert er det ikke og forståelig at de blir frustrert.

Kontrollkomiteen til FeFo er tidligere blitt orientert med mailer og kopier for å vise hva slags presskultur som rår. Vi tar det for gitt at det gjøres noe med det.