Oppgaven til staten er å gi borgerne god hjelp når de trenger det. Det er lange tradisjoner for at nøytralitet, likebehandling, rettsikkerhet, faglig uavhengig og effektivitet er verdiene som skal prege statsforvaltningen, og forvaltningen i Norge nyter høy tillit.

Statens samfunnsoppdrag kan bare løses gjennom ansattes arbeidskraft, og kvaliteten på ansattes arbeid er avhengig av arbeidsvilkårene. Gjennom 75 år har fagforeningen Norsk tjenestemannslag (NTL) arbeidet for å sikre medlemmene trygge, stabile og faste ansettelsesforhold med rettferdige og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. NTL fyller år 1. november og skal gjøre vårt for en stat som gir borgerne hjelpen de har krav på, også i de neste 75 årene. NTL er en fagforening tilsluttet LO for ansatte i staten og i virksomheter med statlig tilknytning, som kultur- og forskningsinstitusjoner. Et av NTLs mange mål er en statsforvaltning som hindrer at borgere føler seg ydmyket og fremmedgjort i møte med rigide systemer. Statsforvaltningen skal ha et menneskelig ansikt og styres av samfunnets behov.

Det er grunn til å tro at NTLs beste arbeid gjenstår. Det er fortsatt mange utfordringer som må løses. Siden 90-tallet har det i staten blitt innført mange krav om måling av resultatet gjennom rapportering og registrering. I Defacto-rapport 2:2021 beskriver tillitsvalgte hvordan for eksempel et stort fokus på antall behandlede saker, kan føre til at arbeidet forskyves fra samfunnsoppdraget til resultatindikatorer. Veldig mange oppgaver som er avgjørende for tjenesten i dag, er utfordrende og i noen tilfeller umulig å måle eller registrere. Det er vanskelig å registrere kollegaopplæring, kontakt med borgere, kvalitetssikring og faglig utvikling, og alle de små oppgavene og detaljene knyttet til for eksempel prosjekter. Tillitsvalgte beskriver en trend der mange tidkrevende oppgaver som er nødvendig for å levere tjenester av god kvalitet kan bli nedprioritert. Der enkle saker kan bli behandlet før de tidkrevende. Ressursbruken vris fra det som ikke kan måles til det som kan måles. Dette ganger ikke samfunnet eller arbeidstakeren.

Staten er landets største arbeidsgiver, og har et ansvar for å være en rollemodell for det øvrige arbeidslivet. Det finnes eksempler på at ansatte detaljstyres ned på hvor mange minutter de bruker på enkelttelefonsamtaler. Overdreven kontroll av resultatindikatorer er ikke riktig bruk av ansattes kompetanse. Ved å kutte i administrasjon knyttet til kontroll og overvåkning kan man frigjøre ressurser til at flere borgere kan få hjelpen de har krav på, kanskje endatil med kortere ventetid. Når tilsyn utføres, bør det gjøres for å lære. Det finnes mange eksempler på virksomheter som med godt resultat har avviklet ulike former for måling og registering. NTL arbeider for at det skal bli flere. Gode tjenester skapes av ansatte som får utvikle sin faglighet og uavhengighet. Ansattes medbestemmelse, gjennom ledelsens forhandlinger og drøftinger med tillitsvalgte, utgjør for mange virksomheter en underutnyttet ressurs til å fjerne unødvendige konflikter og heve kvaliteten på tjenester og beslutninger.

Hvordan lønnsdannelsen skal være, handler om hva slags samfunn vi vil ha. NTL vil fortsatt være med å bygge sterke felleskap. Livet har mange faser og er uberegnelig. Trygge samfunn er det ingen av oss som kan bygge alene. Tariffsystemet skal være en fordeling av verdiskapningen, ikke et belønningssystem for enkeltindivider. Avlønning skal som utgangspunkt bestemmes av arbeidsoppgaver og ansvar. Utdanning, realkompetanse og ansiennitet skal også vektlegges. Omtrent 80% av ansatte i staten og i virksomheter med statlig tilknytning som kultur og forskningsinstitusjoner har høyere utdanning. NTL mener at bredde er en styrke. I motsetning til andre fagforeninger kan alle på arbeidsplassen i tariffområdene bli med i NTL, uavhengig av utdanning og stilling. Et helhetlig perspektiv er avgjørende for å treffe kloke beslutninger om tariffsystemet, lønns- og arbeidsvilkår.

Ulikheten mellom fattig og rik i Norge er liten sammenlignet med resten av verden, men de små forskjellene er ikke vedtatt politisk. Æren kan ikke gis til et spesielt omfordelene skattesystem. Små forskjeller er kjempet frem av fagbevegelsen i tariffoppgjørene. Summen av de små forskjellene oppleves som store for den enkelte. Alle skal ha en lønn å leve av, alle ansatte skal sikres lønnsvekst over tid, og alle oss som har vært på en arbeidsplass vet at det er hele laget som løfter ilag. NTL mener at størst mulig av lønnsdannelsen bør skje sentralt og med størst mulig generelle kronetillegg. Historien har vist at felleskapet på jobben er den sterkeste kraften for endring i samfunnet vårt.