Norge vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035, slo SSB fast i 2019. Da har befolkningen blitt eldre og mer pleietrengende. Utfordringene blir formidable om vi ikke greier å løse dem. En ny pandemi blir enda vanskeligere å håndtere.

Sykepleierne har utgjort førstelinja i kampen mot viruset. Det har gitt mer arbeid og økt belastning. Flere har blitt smittet enn befolkningen ellers og mange har opplevd store begrensinger på familie- og privatlivet, ifølge en rapport fra SINTEF.

Den internasjonale sykepleierdagen passer ikke bare til å takke, men også å minne om viktigheten av yrket. Vi trenger sykepleierne tidlig, midt og sent i livet - før, på og etter sykehuset. I helsevesenet trengs de overalt. Verken testing eller vaksinering var og er mulig uten sykepleiere.

Nesten halvparten av sykepleierne sier at de har sluttet eller er på tur til å slutte i kommunehelsetjenesten, ifølge Norsk Sykepleierforbund. De er attraktive ansatte både i offentlig administrasjon, sosialtjenester, bank eller forsikring. Vi kan ikke ta sykepleierne for gitt. Applaus er ikke nok.

Arbeiderpartiet mener at de store helseoppgavene løser vi best sammen og vil stanse utviklingen av et todelt helsevesen. Vi sier nei til Høyre-regjeringens privatisering av helsetjenester og ja til hele, faste stillinger. Sykepleierpensjonen skal beholdes og lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skal utjevnes. Arbeiderpartiet vil ha mindre rapportering og gi sykepleierne mer tid til å være sykepleier. Vi vil øke kapasiteten og bemanningen. I vårt alternative budsjett for 2021 bevilger vi mer til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering og gir bedre rammebetingelser. Dette hadde gitt mulighet til flere hele stillinger og flere sykepleiere i vaktplanen.

Pandemien har vist oss hvor sårbar norsk helsevesen er med tanke på tilgang på spesialsykepleiere. Arbeiderpartiet mener at vi trenger en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, flere muligheter for spesialisering og satsing på ansattes kompetanse skal gjøre det mer attraktivt å jobbe i helsesektoren. Vi vil ha flere studieplasser for spesialsykepleiere, jordmødre og sykepleiere. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for flere praksisplasser av høy kvalitet på sykehus og i det kommunale helsevesenet.

Gratulerer med dagen alle våre sykepleiere og tusen takk innsatsen. Den klarer vi oss ikke uten.