Sametingsrådet har vurdert de konseptene som Statsbygg har skissert, der de aktuelle står mellom ett tilbygg og rehabilitering av eksisterende museumsbygg, eller å bygge et helt nytt bygg. Det er viktig å understreke at ved begge av de to alternativene pekes det på viktigheten av å ta vare på de verneverdige elementene og kunsten som befinner seg i dagens bygningsmasse. Begge er gode alternativer, men det må gjøres et valg – et valg som står seg over tid.

Vurderingene bygger på Statsbygg sine anbefalinger i konseptutredning for RiddoDuottarMuseat (RDM) i Karasjok som ble sluttført desember 2021, og Sametingets kulturminnefaglige vurdering av SVD fra 2022.

For sametingsrådet har det i hele prosessen vært viktig at beslutningsgrunnlaget legger til grunn at museet for fremtiden får gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter, samtidig som historien og de viktigste historiske elementene ivaretas. Det har i tillegg vært avgjørende viktig å ivareta og involvere museet i planprosessene, og lytte til museets ønsker og deres behov.

I og med at Sametinget både har forvaltningsansvar for samiske museer og gjenstander, og er kulturminnemyndighet, er det viktig at bygget som skal romme vår kulturarv både blir fullverdig, tar vare på historien, og er i tråd med samtidens krav. Forvaltning og formidling av våre kulturarvgjenstander krever visse standarder. Likeså for den samiske kunstsamlingen, som enda mangler et egnet hjem og visningssted.

Våre kulturarvgjenstander og kunstsamling holder på å vokse seg ut av lagerlokalene, samtidig må vi gjøre plass til hjemkomsten av flere. Vår kunst og kulturarv fortjener å bli vist ut til publikum og de fortjener et godt hjem. I det hjemmet fortjener både folk og gjenstander å ha det trygt og godt, og med et inneklima som er tilpasset vårt arktiske klima.

Det har vært en lang prosess frem til dette valget. Men, ønsket om oppgradering av museet og et samisk kunstmuseum står like sterk. Endelig venter det et lys i enden av tunnelen. Nå er vi et skritt nærmere med realiseringen av et nytt kunstmuseum og et bedre museumsbygg i Karasjok.

Som sagt er begge konseptene gode. Selv om Statsbygg og Sametingets rapporter anbefaler rehabilitering med et tilbygg av dagens museumsbygg, på grunn av byggets kulturhistoriske verdi, har sametingsrådet landet på å innstille ovenfor plenum å gå for et nybygg.

Innstilligen er gjort etter en samlet og helhetlig vurdering. Vi vurderer at museet med et nytt bygg vil bli i bedre stand til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag, og samtidig være et steg nærmere å sikre realiseringen av et samisk kunstmuseum. Dette er helt i tråd med sametingsrådets tiltredelseserklæring; Beaiveálgu-erklæringen, der vi har lovet å styrke eksisterende samiske institusjoner og sikre etableringen av nye.

Det er et tydelig og tidskritisk behov å oppgradere museumsbygget til SVD, da det er gjort få endringer siden åpningen i 1972. Dette var både synlig og tydelig ved sametingsrådets besøk til museet. Museet har arkitektoniske, kunstneriske og samfunnsmessige verneverdier, og det er derfor en viktig forutsetning for nybygg at blant annet Iver Jåks sin kunst og interiørelementer ivaretas og innlemmes i et nytt museumsbygg.

Sametingets valg av konsept vil være rettledende i Kulturdepartementets og regjeringens videre valg i en eventuelt neste fase. Vi har store forventninger til regjeringens oppfølging av saken.

Men først ser jeg frem til en viktig og spennende debatt i Sametingets plenum, der målet er å komme steg videre i utbyggingsplanene av SVD og samisk kunstmuseum i Karasjok.