Alt henger sammen med alt, Nordlys, slik er det også med elektrifiseringen av Wisting og Hammerfest LNG. Vi når ikke målene fra Paris-avtalen hvis vi ikke elektrifiserer, og ved siden av klimaet blir Nord-Norge den store taperen.

Nordlys skriver på lederplass at signalene i fellesuttalelsen fra de såkalte 06-ordførerne er så tydelig at elektrifisering av Hammerfest LNG og Wisting må stoppes. Samtidig er avisen skuffet over at ikke de samme ordførerne står opp for mer olje- og gassleting i nord. Det henvises til kraftanalysen fra Sintef om strømpriser og kraftmangel. Da kan vi jo begynne med å se på hva Sintef sier om strømprisen i Nord-Norge etter 2030.

Les også

Klok advarsel mot elektrifisering

Ja, altså etter at elektrifisering er gjennomført.

Da er gjennomsnittlig strømpris 40 øre, og vi har fortsatt et overskudd av kraft. Hovedbudskapet til 06-ordførerne er at vi må bygge ut mer kraft i nord, spesielt vindkraft på land. De ber om at det bygges ut en kapasitet tilsvarende 30 TWh innen 2035. Det er 50 % over produksjonen fra vannkraft i dag.

Hvorfor heier vi på elektrifisering og Wisting?

Jo, fordi dette er viktige prosjekter for aktivitet og verdiskapning i Nord-Norge, og energinasjonen Norge. Både elektrifisering av Hammerfest LNG, og Wisting-utbyggingen vil bidra til forutsigbarhet for energileveranser i en usikker verden, og vil opprettholde arbeidsplasser og næringsliv i lokalsamfunnene i nord.

Hammerfest LNG er ringvirkningsprosjekt nr. 1 i Nord-Norge

Ca. 1000 lokale arbeidsplasser, oppdrag og arbeid til bedrifter i hele regionen, og samfunnsbygging gjennom milliarder i eiendomsskatt. Og ikke minst store inntekter og skattebidrag til vår felles offentlige velferd. 06-ordførerne ville nok kalt dette samfunns- og næringsutvikling i landsdelen.

Melkøya er Nord-Norges største punktutslipp

En stopp i planene om elektrifisering betyr at vi ikke når Norges klimaforpliktelser i Paris-avtalen. Det er også et tydelig signal om en avvikling av Hammerfest LNG. Både knyttet til fremtidige utslippskrav og lønnsomhet.

Et nei til elektrifisering er også et nei til Wisting

Wisting vil bli bygd som elektrisk plattform med null utslipp, og vil ikke bli bygget uten kraft fra land. Feltet vil kunne levere betydelige mengder energi som Europa vil etterspørre over en 30-årsperiode, og vil også åpne opp for nye gassfunn i Barentshavet gjennom en ny gassrørledning. Beregning viser at feltet vil gi et overskudd gjennom levetiden på 40 milliarder kroner, hvorav 26 av disse er direkte inntekter til staten. Disse tallene tar utgangspunkt i en oljepris på 65 dollar fatet, i dag er oljeprisen på 95 dollar fatet.

Det er bra at 06-ordførerne vil bygge mer vindkraft

Hammerfest LNG og Wisting skal elektrifiseres med strøm fra land. Dette krever nye kraftlinjer, og økt forbruk av kraft produsert fra vann og vind. Finnmark har ikke overskudd av kraft derfor må mye av denne kraften komme fra Nordland. For å transportere strømmen har Statnett bygd en ny overføringslinje fra Ofoten til Finnmark. Denne nye linjen til ca. 4 milliarder kroner, som i dag stopper i et veikryss i Finnmark uten kunder, ville neppe bli bygd uten «bestillingen» fra olje- og gassindustrien. Nå må linja bygges videre slik at også Øst-Finnmark får tilgang til fremtidens grønne motorvei.

Petroleumsindustrien skal utvikles, ikke avvikles

Petroleumssektoren er en høyproduktiv næring som bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser til hele Norge. Vi forventer at olje- og gassfeltene i nord viser vei mot null utslipp, og er klimanøytrale innen 2050. Dette må også inkluderer utslipp i forbindelse med sluttbruken. Samtidig skal vi utvikle ny industri i Nord-Norge innen havvind, landvind, grønt og blått hydrogen, ammoniakk, batterifabrikker, og karbonfangst og lagring.

Skal vi virkelig droppe ut av Paris-avtalen? Skal vi avvikle, og ikke utvikle viktige nordnorske industriprosjekter? Mener Nordlys at dette er vårt nye budskap?