Kvinners helse er underkommunisert, underfinansiert og underprioritert. Derfor vil Arbeiderpartiet ha mer forskning, bedre behandlingstilbud og økt kunnskap – både til kvinner selv og til helsepersonell. Derfor er vi glad for utfordringa fra Norske Kvinners Sanitetsforening, som gir oss en mulighet til å utdype Arbeiderpartiets politikk på et svært viktig område. Vi vil ha et løft for kvinnehelse.

Norske Kvinners Sanitetsforening utfordrer oss på fire punkter, og vi er stolt av å kunne si at vi i vårt partiprogram legger opp til å kunne innfri på alle punktene. La oss ta hvert punkt for seg.

Vi må styrke forskning på kvinnehelse

Både kvinnesykdommer og sykdommer som rammer kvinner oftere enn menn er systematisk underprioritert og underfinansiert i medisinsk behandling og forskning. Dette må vi snu. Når vi kommer i regjering vil vi legge frem en strategi for styrking av forskning på kvinnehelse, mer kunnskap om kvinnehelse i helseutdanninger, og tiltak for å sikre kvinner bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten.

«Alle» vet hva et hjerteinfarkt er, og hvordan symptomene ser ut – i alle fall når det gjelder menn. Det mange ikke vet er at det kan utarte seg ulikt for kvinner og menn. Selv om vi har fått en mer og mer persontilpasset medisin for flere diagnoser, er det ikke engang kjønnstilpasset innen hjertemedisin.

Mens kvinnesykdommer som endometriose og adenomyose er ikke like kjent, selv om de rammer opp til hver femte norske kvinne. Ifølge Endometrioseforeningen tar det i gjennomsnitt sju år før en kvinne får diagnosen endometriose. I mellomtiden opplever mange kvinner store smerter, å ikke bli hørt og å bli misforstått.

Vi mener det er uakseptabelt at sykdommer som har så enorme konsekvenser, både kan være så ukjent og så vanlig på én og samme tid.

Vi må ha bedre offentlig tilbud for kvinnehelse

Sanitetskvinnene tar til orde for at det må opprettes et eller flere nasjonale kompetanse- kunnskaps- og behandlingssenter for endometriose og adenomyose. Dette støtter vi helhjertet. Arbeiderpartiet vil gå foran for å skape åpenhet om kvinnehelse, og satse på kunnskap om kvinnehelse og bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten i hele landet.

Vi trenger en egen Kvinnehelseportal på nett

Arbeiderpartiet er glad for Sanitetskvinnenes initiativ om opprettelse av en kvinnehelseportal på nett. Vi har støttet dette i Stortinget, og vil fortsette å jobbe for at det skal opprettes. Det vil være en svært god måte å formidle forskning og kunnskap om viktige temaer til kvinner som Arbeiderpartiet støtter helhjertet.

Velferdstjenester for kvinnehelse

Sanitetskvinnene poengterer at kvinner trenger andre velferdstjenester enn menn, og ikke bare når de føder. La oss først nevne det siste, og slå fast at alle fødende i hele landet må få oppleve trygghet. Både fødende og fagmiljø har i flere år ropt varsku om utviklinga. Nå må vi styrke bemanninga på fødeavdelingene med mål om én-til-én behandling og sikre jordmødre i distriktskommuner full stilling gjennom en nasjonal ordning.

I vårt program, tar Arbeiderpartiet til orde for en bred innsats for å bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Vi må styrke særskilt viktige institusjoner i arbeidet med vold i nære relasjoner, som krisesentrene og barnehusene, samt opprette flere såkalte barnehus-satellitter. I tillegg vil vi ha omvendt voldsalarm, slik at det er den voldsdømte må bære fotlenke som utløser alarm hos politiet dersom hen oppholder seg i en viss radius fra voldsofferet.

Kvinners rett til selvbestemmelse

Vi vil sikre god familieplanlegging og hindre uønskede svangerskap gjennom god seksualitetsopplysning, tilgjengelig langtidsvirkende prevensjon og en abortlov som sikrer kvinner retten til å bestemme over eget liv og helse. Regjeringa har de siste årene gjort innstramminger i abortloven, på tross av at kvinner over hele landet har protestert sterkt. På Erna Solbergs vakt har kvinners rett til selvbestemmelse blitt svekket. Disse endringene vil Arbeiderpartiet oppheve.

Vi vil styrke kvinners rett til selvbestemmelse og rett til forsvarlig oppfølging. Arbeiderpartiet vil gi kvinner som ønsker abort god informasjon og veiledning i regi av det offentlige. Mange opplever dagens nemndsystem for de som ønsker abort etter uke 12 som en stor belastning. Det tar vi på alvor. Derfor vil Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18. Nå skal vi utrede hvordan vi heller kan sørge for trygg oppfølging og medisinsk veiledning for de kvinnene som skal ta abort mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.

Vårt helsesystem er bygget på at man får likeverdig helsehjelp, uansett hvor man bor eller hvor stor lommebok man har. Sånn er det ikke i dag. Vi må jobbe for å bygge mer kunnskap og knuse tabuer rundt kvinners helse, og å finansiere forskning og helsevesen på en måte som ivaretar kvinner på en bedre måte.

Det lover Arbeiderpartiet å kjempe for.