Gå til sidens hovedinnhold

Et budsjett for Nord-Norge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har store ambisjoner for Nord-Norge. I nordområdemeldingen vi la fram under pandemien lovet vi å arbeide for at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Vi følger opp i statsbudsjettet for 2022 med satsinger innenfor miljø, samferdsel, utdanning og næringsutvikling.

Norske interesser i Arktis må hevdes gjennom sterke og attraktive byer og tettsteder i nord der mennesker bor, utdanner seg og jobber. Dette er avgjørende ikke bare for regionen, men er også av stor utenriks- og sikkerhetspolitisk betydning for hele landet og for våre allierte.

Derfor er det naturlig at klima og miljø er et hovedtema i nordområdepolitikken, og da med særlig fokus på havområdene. Vi deler vårt viktigste matfat med Russland. Det må vi ta godt vare på. Regjeringen følger opp i forslaget til neste års budsjett med fem millioner kroner til felles norsk-russisk bekjempelse av marin forsøpling i Barentshavet og en ny satsing på om marin forsøpling og mikroplast i Arktis under Arktisk råd.

Satsing på utdanning og forskning bygger opp om verdiskaping, et bærekraftig velferdssamfunn og bo attraktivitet. Regjeringen følger opp satsingen i sitt budsjettforslag. Nytt Blått bygg ved Nord Universitetet i Bodø får en startbevilgning på 110 millioner samt 10 millioner til brukerutstyr. Nybygg for samisk videregående skole og et permanent opplæringskontor for lærlinger i statlige virksomheter staten er begge med på å styrke utdanningsmulighetene. Som forsvarsminister er jeg spesielt glad for at Regjeringen foreslår å utvide tilbudet ved landslinjen i flyfag ved Bardufoss videregående skole.

Utfordringen i Nord-Norge er ikke mangel på spennende jobber, men mangel på arbeidskraft. Dette er alle viktige grep for å gjøre landsdelen mer attraktiv for arbeidstakere. Samtidig må vi ha med oss de større satsningene som regjeringen har satset på over tid. Desentralisert utdanning, satsningen på elevene ved de videregående skolene og redusert skatt er alle viktige saker for Nord-Norge.

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Dette er penger som også kommer Nord-Norge til gode. I tillegg har regjeringen besluttet å opprette et nytt investeringsfond i nord med en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner. Dette vil styrke kapitaltilgangen i nord, noe som er helt avgjørende for å utvikle nye virksomheter.

Det er ikke mulig å snakke om Nord-Norge uten å nevne samferdsel. Regjeringen har prioritert å opprettholde et godt flytilbud i Nord-Norge ved å inkludere flere ruter i nord under ordningen med offentlige kjøp av flyruter. For Nord-Norges del inkluderer dette Stokmarknes-Bodø og Stokmarknes-Tromsø fra 1. oktober 2021. Videre foreslår regjeringen å øke budsjettet for 2022 for å inkludere flyrutene Stokmarknes-Bodø og Stokmarknes-Tromsø i ordinært statlig kjøp av ruter fra 1. april 2022.

Sist, men ikke minst. Sikkerhet og beredskap er viktig for Nord-Norge. Regjeringen har styrket beredskapen i nord, og vi fortsetter satsingen ved å sette av penger i neste års budsjett til ny redningshelikopterbase i Tromsø.

Forsvarets tilstedeværelse og aktivitet forblir en viktig del av regjeringens satsing i Nord-Norge. Finnmark landforsvar styrkes i 2022 gjennom fortsatt oppbygging av Porsangerbataljonen med støtteavdelinger på Porsangermoen. Samtidig vil Jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger etter planen være ferdig etablert og operativt i løpet av 2022. Nord-Norge er viktig for forsvaret av Norge. Dermed blir også Forsvaret viktig for Nord-Norge.

Pandemien førte til den bratteste økonomiske nedgangen siden andre verdenskrig. Norsk økonomi er nå ute av krisen, selv om enkelte bransjer fortsatt er påvirket. Det er grunn til optimisme. Jobbmulighetene er gode og det blir skapt rekordmange nye bedrifter i landet vårt. Vi har tatt store og viktige steg i retning av et grønnere og mer digitalisert samfunn. Det er i vår felles interesse å utvikle gode og livskraftige lokalsamfunn i nord. Regjeringen bidrar til dette i sitt forslag til statsbudsjett for 2022.

Kommentarer til denne saken