Etter at Norge tegnet den nye avtalen om forsvarssamarbeid med USA, som ble presentert 16 april i år av Forsvarsministeren, og at vi nå forbereder atomubåtbesøk til havn i Tromsø er det nok grunn til å stille spørsmål om Norge er blitt en ”aktiv spiller” for USAs verdenspolitikk. Er vi naive i søken etter sikkerhet i en stadig økende propagandakrig mellom USA og Russland?

Forsvarsavtale uten åpenhet!

Avtalen om Forsvarssamarbeid mellom USA og Norge ble signert i pandemiens skygge, men reaksjonene har ikke latt vente på seg fra sterke krefter. Det er lite definert hva avtalen omhandler når man under pressekonferansen brukte begrep som at avtalen “moderniserer og supplerer de avtaler vi allerede har” samt, amerikanske investeringer på omforente land områder i Norge skal etableres. S

elv om Forsvarsministeren røper at avtalen må være i tråd med norsk base-, atom-, anløpspolitikk og retningslinjer for utenlandsk aktivitet i Norge er man bekymret. Videre når det hevdes at ingen ting endrer norsk basepolitikk, bør man være på vakt om at avtalen inneholder et politisk ønske om å etablere utenlandske faste baser her i Norge, kanskje med en skjult politisk agenda, som kan ødelegge forholdet til vårt naboland Russland. Forholdet som vår forsvarsjef ønsker å utvikle i positiv retning.

Trøsten for oss alle er vel at den nye avtalen etter en høringsrunde skal godkjennes av stortinget senere i år.

Norsk militærbasepolitikk

Vår nasjonale militærbasepolitikk ble etablert før Norge sluttet seg til NATO i 1949. Den har alle regjeringer bekjent seg til som blant annet hadde som formål å dempe spenningene spesielt i nordområdene mot utplassering av atomvåpen. Erklæringen fra den norske regjeringen sier “at den ikke ville tiltre noen overenskomst med andre stater som forpliktet oss til å åpne baser for fremmede styrker på norsk område så lenge Norge ikke var angrepet eller utsatt for trusler om angrep.”

Videre heter det at de ønsker heller ikke ”å medvirke til en politikk som har aggressive formål eller åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium.” Her føler nok mange at Norges militærbasepolitikk har blitt uthulet med allerede eksisterende amerikanske baser og øvelser ved grensene til Russland. Med den nye ”moderniserte og supplerende” avtalen bør vi være på vakt mot at vi kan bli innlemmet sterkere i den nye kalde krigen mellom Russland og USA.

Atomubåt til Tromsø

Sett i lys av vår basepolitikk samt det kommende besøk av en atomdrevet ubåt fra USA bør vi se at besøket kan forverre situasjonen og hindre dette. Stortinget bør få resultatet av høringene og et vedtak på plass før et slikt besøk kan godtas i.h.h.t. vår langsiktige militærbasepolitikk.

USA er riktignok vår hovedalliert og styrende i NATO, men vi må tenke på vår fremtid som nasjon med naboer som vi skal leve med i overskuelig fremtid. Åpenhet og vedtak i en demokratisk prosess her hjemme er nødvendig uten påvirkning av propaganda fra alle sider slik at vi ikke bidrar til å eskalere den nye kalde krigen.

  • World Veterans Federation er en paraplyorganisasjon for veteranorganisasjoner fra 121 land og representerer mer enn 60 millioner veteraner. Vi er meget bekymret for hvordan den eskalerende nye kalde krigen har utviklet seg. Den kan i verste fall ende i en storkonflikt og skape flere ofre fra krigshandlinger i stor skala. Det ønsker vi ikke!