Troms Kraft skal, på kommunestyremøte i Karlsøy 2. november, informere om nytt vindkraftverk på Vannøya. Kommunestyret skal beslutte om de skal få lov å søke. Er kommunen klar over hvor viktig en slik beslutning er?

Troms Kraft ønsker å bygge vindturbiner på Valaheia nord for Fakken på Vannøya. Det er den gjenværende heia og populære friluftsområdet til folket på østre Vannøya som nå planlegges brukt til industriformål.

Behandles som et nytt vindkraftverk

Troms Kraft presenterer saken som en utvidelse av gamle Fakken Vindkraftverk. Men deres planer på Valaheia innebærer å bygge et vindkraftverk som er like stort som Fakken. Det vil bli svært inngripende for befolkningen omkring heia med støy, visuelle virkninger, tapt eiendomsverdi og et ødelagt friluftsområde. Prosjektet må regnes som et nytt prosjekt ved siden av det gamle slik NVE beskriver prosessen i en mail til Motvind Norge:

«Dersom det er snakk om en større utvidelse av arealet til et eksisterende vindkraftverk, vil vi vurdere å be om at prosessen starter med en melding… Utvidelsen vil da i realiteten regnes som et nytt prosjekt ved siden av et eksisterende, og behandles etter energiloven § 3-1. I slike tilfeller vil det være krav om at kommunen anmoder NVE om å ta saken til behandling før vi kan starte behandlingen av meldingen»

Vetorett til å si nei

Regjeringen har nylig gitt kommunene en vetorett til å si nei til vindkraftverk. Denne retten fungerer slik at inntil kommunen sender et brev til NVE og anmoder dem om å behandle en søknad på vindkraftverket så vil ikke NVE gjøre noe med søknaden. Den blir bare liggende hos NVE. Kommunen har derfor full kontroll til å stoppe et vindkraftprosjekt ved å ikke sende noe brev med anmodning til NVE.

Kommunens viktigste beslutning

Men dersom kommunen anmoder NVE om å ta saken til behandling så er den videre behandlingen i NVEs hender. NVE bestemmer om utbygger vil få konsesjon. Anmodningen til NVE om å behandle prosjektet blir derfor kommunens viktigste beslutning i vindkraftsaker. Siden myndighetene ikke krever noen høringsprosess omkring den, kan denne beslutningen tas av kommunestyret uten noen offentlig informasjonsrunde og høring av befolkningens meninger.

Kommunen kan selvfølgelig si nei når de ser konsekvensutredningen. De kan si nei så mye de vil, men nå er det NVE som bestemmer og kommunen er bare en høringspart – akkurat som på Kvaløya. Dersom NVE mener at fordelene er større enn ulempene så blir det vindkraftverk.

Ingen informasjon

Flere bekymrede innbyggere på Vannøya har kontaktet Motvind Norge og fortalt at kommunestyret 2. november skal ta en beslutning om hvorvidt Troms Kraft skal få søke om vindkraft på Valaheia. Videre har de også fått høre at Troms Kraft er klar til å sende NVE en søknad som innbyggerne ikke vet noe mer om. Mye tyder på at det kan være beslutningen om å anmode NVE om å behandle søknaden som skal tas i kommunestyret. Er kommunestyret i så fall korrekt informert om hvor viktig og ugjenkallelig denne beslutningen vil være for kommunens kontroll over videre behandling av prosjektet?

Kunnskapsbasert prosess?

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen sier til Nordlys at hun og ordføreren legger opp til en kunnskapsbasert prosess omkring utbygging på Valaheia. Det er veldig bra! Motvind Norge antar da at de vil sørge for at befolkningen i Karlsøy kommune blir informert og hørt omkring denne og andre viktige beslutninger om vindkraft på Vannøya i god tid før de tas?