I et leserinnlegg 24. januar i Fjordenes Tidende blir det påstått fra tillitsvalgte i Kverner at EØS gir norsk industri like konkurransevilkår. Det burde nå være kjent for alle: Det eksisterer ingen toll på industrivarer. Dette er vedtak som WTO har gjort og som gjelder for både EU og Norge.

Den fordelen som norsk industri har, er billigere og renere strøm, som etter elektrifiseringen av Norge har vært et konkurransefortrinn. Med konsesjonslovgivningen av 1909 sikret politikerne at private firmaer ikke fikk evigvarende kontroll med vannfallsrettighetene. Rettighetene ble tidsavgrenset og deretter tilbakeført til det offentlige. Det norske folk betrakter derfor denne ressursen som «det norske folks arvesølv» med rette.

Gjennom EØS ser vi et forsøk fra EU på å få kontroll over disse ressursene. Stortinget overlater straks kontrollen med strømforsyningen til EU. I første omgang med regler for å samkjøre og bygge ut strømnettene. Utgiftene vil bli belastes alle forbrukere. Norsk industri er, som kjent av Kvernes tillitsvalgte, en storforbruker av strøm. Flere energipakker fra EUs energibyrå ACER er på trappene. I neste omgang vil EU ha privatisering av disse rettighetene ved å liberalisere konsesjonslovene som er i strid med Romatraktaten om fri flyt av arbeid,varer, kapital og tjenester. Å produsere industrivarer nær markedene er også mer «lønnsomt» skal vi tro økonomer. Lønnsomt for hvem? Tyske aksjeeiere eller norske industriarbeidere?

EUs industri har et fortrinn fremfor den norske. Arbeidskrafta er dyrere i Norge. Jeg håper ikke tillitsvalgte i Kverner aksepterer at prisen på arbeidskraft i norsk industri skal ned slik at det blir «lik konkurranse» og at aksjeeiere sitter med en større kake. Dessverre ser vi at innlemmelse av EUs Vikarbyrådirektiv i norsk lovgivning har ført til økt bruk av vikarbyråer i norsk industri for å spare lønnsutgifter. Vi har også sett grove utslag av sosial dumping. Arbeidslønninger i norsk industri er under press. Det kan et stort antall tillitsvalgte i Fellesforbundet skrive under på. Derfor øker motstanden mot EØS.