Høyres stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim går ut i NRK og mener at Finnmark bør bidra med mer vindkraft. Fordi det er så få som bor der. Da er det bare rett og rimelig at de bidrar mer enn andre. De får jo kraft fra Nordland hevder han, uten å si noe om hvor mye kraft Nordland får fra Finnmark.

Thorheim synes ikke noe om at kraft fra Nordland skal brukes til å sørge for at lysene er på i Finnmark. Ikke engang når Finnmark leverer all strømmen til Melkøya, et statlig selskap som bidrar til store inntekter for staten. Han er svært opptatt strøm nok til industrien. At Finnmark allerede bruker halvparten av sin produksjon til industrien på Melkøya er åpenbart ikke nok for Thorheim. Kanskje han ikke regner den med fordi den eies av staten.

Det er interessant at Thorheim bruker befolkningsgrunnlaget som begrunnelse for at Finnmark bør bidra med mer vindkraft. De er jo bare 75.000 mennesker der og bruker da nødvendigvis mye mindre strøm enn andre mer folkerike fylker. Å bruke arealet som argument er i beste fall grunnet uvitenhet. I verste fall en bevisst manipulering av tallmaterialet. Uansett mener Thorheim at denne samme befolkningen som har et like lavt forbruk som folketallet tilsier, bør akseptere å bli redusert til en kraftkoloni. Dette når vi vet at forbruket i Finnmark fordeler seg på ca. halvparten til Melkøya og resten til all annen aktivitet.

Hvorfor mener Thorheim at den samme befolkningen som bruker minst strøm pr. areal og gir halve sin produksjon til Melkøya, skal stille dette arealet til disposisjon for kunne levere enda mer av sine naturressurser til enda mer industri. Vil han gjøre hele Finnmark om til et stort industriområde?

Thorheim hevder videre at Nordland leverer betydelige mengder med strøm til Finnmark. Det fremstår for meg noe underlig i og med at Finnmark stort sett er selvforsynt med strøm og uten forbruket på Melkøya ville de hatt et betydelig kraftoverskudd. Så kan man jo spørre om Thorheim ikke er klar over at det utveksles kraft begge veier, eller om han utelater det faktum for å underbygge en, i utgangspunktet, særdeles dårlig sak. For her trenger han alle argumenter. Og selv da fremstår saken som utrolig tynn fra Thorheims side. For det er nemlig forbruket på Melkøya som gjør at det begynner å bli knapt med strøm i Finnmark. Altså den industrien Thorheim later til å være så opptatt av. Ikke befolkningens forbruk. Allikevel kan det se ut som om Thorheim synes det er riktig at befolkningen betaler denne prisen i form av naturtap, angrep på samiske rettigheter og en forsøpling av en enestående natur.

Alt dette for angivelig å skulle beskytte Nordland mot å måtte levere kraft til Finnmark. Hvis det skulle være tilfellet at Nordland leverer «betydelige mengder med strøm» til Finnmark, ville det da være være så galt om Thorheims eget fylke også leverte til Melkøya, en industri som tjener hele landet?

Videre kan det se ut som om Thorheim ikke har tatt med det faktum at all vindkraft er avhengig av like mye balansekraft som turbinene skal levere. Ellers ville man jo måtte stenge ned industrien når det ikke blåser. Hvor tenker han at denne kraften skal komme fra? Det åpenbare er vel Nordland?

Nei Thorheim, dette virker ikke veldig gjennomtenkt av deg. Denne balansekraften må jo overføres fra et annet sted enn Finnmark. For der har Melkøya tatt beslag i stort sett det som finnes av overskuddskraft. Det må som sagt sannsynligvis komme fra Nordland. Dette krever forsterkning av overføringskapasiteten som igjen krever nye kraftlinjer. Det koster svært mye og kostnaden belastes strømkundene i form av økt nettleie. Vi blir til og med belastet med markedspris på for den krafta som forsvinner på grunn av tap i overføringen. Og så spørs om ikke denne balansekraften vil legge beslag på atskillig mer kraft fra Nordland enn den angivelig «betydelig mengden strøm» han hevder at Nordland bidrar med nå.

Det er nok enkelt for Thorheim å ønske seg mer vindkraft i Finnmark når han kan sende hele regningen til Finnmarks innbyggere. Både den som kommer i form av økt nettleie og den som kommer som følge av rasering av natur, visuell forsøpling, brudd på samiske rettigheter og tap av biologisk mangfold.

Thorheim bygger hele sin argumentasjon på å hevde at det blir et kraftunderskudd om kort tid. Vet han ikke at prognosene om kraftunderskudd baserer seg på alle søknadene om krafttilgang og som Høyre-politiker er han vel klar over at mange av disse prosjektene aldri vil bli realisert. Faktisk mistenker jeg at mange av disse prosjektene er luftslott som kun er meldt inn for å underbygge myten om kraftunderskudd. Og fordelen med luftslott er at de ikke bruker strøm.

Til liksom-industri kan vi jo levere liksom-strøm levert av liksom-turbiner eller liksom-gass.

Det kan jo passe godt inn i Thorheims liksom-argumentasjon.

Nei, dette handler ikke verken om å skåne Nordland mot å måtte levere strøm til Finnmark eller nødvendigheten av å produsere mer strøm. Dette handler om å åpne veien for store internasjonale aktørers ønske om å profittere på norsk natur. For det er kun disse som vil bli rikere av vindkraft. Alle andre, og spesielt innbyggerne i Finnmark, vil bli litt fattigere.

I sitt utspill forsøker også Thorheim seg på en splitt og hersk metode ved å sette opp Finnmark mot Nordland. Det tar seg dårlig ut for en nordnorsk politiker. Det tar seg i grunnen dårlig ut for en hvilken som helst politiker. Men dette er en metode som vi er kjent med fra høyresiden og fra vindkrafttilhengerne. Den øvrige retorikken til Thorheim er også både ensidig, upresis og etter min mening direkte uredelig.