Har stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen disponert pendlerbolig i strid med regelverket for tildeling av slike boliger?

Svaret synes å være et rungende ja fra så godt som alle som har uttalt seg i media. Men det virker ikke som om særlig mange har tatt seg bryet med å lese regelverket. For gjør man det, er det ikke så opplagt at spørsmålet bare har ett svar.

I Regler for Stortingets pendlerboliger står følgende:

«Stortinget eier til sammen 143 leiligheter i Oslo. Disse skal dekke boligbehovet til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget.

For å få disponere en av Stortingets pendlerboliger er det et krav om at man selv bor der. I tillegg kan man også ha familiemedlemmer boende så lenge man selv bor der.»

Etter ordlyden er det to alternative vilkår for å ha rett til pendlerbolig. Enten at man er folkeregistrert mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget, eller at man er faktisk bosatt mer enn 40 km fra Stortinget. Eva Kristin Hansen har vært folkeregistrert i Trondheim. Hun har derfor oppfylt et av de angitte alternativene for å få pendlerbolig.

Men så får vi fortalt at Stortingets administrasjon fra 2009 skal ha fortolka reglene på en anna måte enn det som framgår av ordlyden. Og da slik at man ikke hadde krav på pendlerbolig hvis man hadde anna bolig nærmere enn 40 km fra Stortinget.

Eva Kristin Hansen har i sitt brev til Stortinget opplyst at hun ikke ble kjent med denne fortolkning før i november i år. Det er så langt ikke framkommet opplysninger som at administrasjonen i Stortinget har informert de som hadde pendlerboliger om denne fortolkninga.

Så vil noen si at en stortingsrepresentant burde ha skjønt at hun ikke hadde krav på bolig når hun var medeier i anna bolig i Ski. Det er jeg uenig i. Etter regelverket var det ikke avgjørende om man hadde en slik anna bolig. Det var tilstrekkelig at man var folkeregistrert 4 mil unna Oslo. At regelverket skulle tolkes på en heilt anna måte enn det som fulgte av ordlyden, kunne man ikke forvente at den det gjaldt måtte skjønne.

Nå har Hansen trukket seg som president. Politiet skal etterforske både henne og andre som har hatt pendlerbolig. Vi får avvente og se hva som da måtte bli avdekka.