Fylkestinget i Troms og Finnmark (FTF) har møte den 15.06.21. I sak 61/21, Havbruksfondet 2021, fremgår følgende av sakspapirene:

Innstilling: Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak.

  1. Tildelingen fra Havbruksfondet 2021 forvaltes 70% av fylkesråd for næring og miljø, 20% av fylkesråd for samferdsel og 10% av fylkesråd for utdanning.
  2. Midlene nyttes til å understøtte bærekraftig utvikling av havbruksnæringen og samfunnsutvikling i Troms og Finnmark.

Det er nesten som man ikke tror det man leser! Fylkesrådet foreslår å tilbakeføre rundt 22 millioner kroner av innbetalte «skattepenger» for at en næring skal bli mer bærekraftig. Har fylkesrådet den fulle forståelse av hva begrepet bærekraft betyr og hva som er Fylkestingets oppgave? En gjennomlesning av vedlagte sakspapirer, gjør meg ikke sikker. Her finnes ingen konkrete formuleringer på hvordan pengene skal brukes, det skal avdeling for næring og miljø finne ut av.

Denne saken har prinsipielle sider. Havbruksfondet ble vedtatt av Stortinget i 2015 og har vært oppdrettsnæringens måte å gi noe tilbake til kommunene som tilrettelegger arealer for produksjon av fisk. Pengene er fordelt kommuner og fylker uten bindinger og kan med andre ord brukes til ethvert samfunnsnyttig formål. Fylkestrådets forslag om å støtte allerede pengesterke aktører med å løse et ansvarsområde de uansett har, er et hån mot en kystbefolkning som sliter med dårlige veier, nedleggelse av skoler, dårlige fergeforbindelser etc. Kunne ikke midlene fordeles for å understøtte også annen næringsvirksomhet i fylket? En næring som vasser, for ikke si svømmer i penger har ikke behov for tilskudd fra en fattig fylkeskommune til egen utvikling og innovasjon.

Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms har over tid fulgt oppdrettsnæringens fremgangsmåter, ikke minst i vårt eget fylke. Det er slående hvordan næringen utøver press og makt på den politiske arenaen og hvilke sterke medspillere som opererer i kulissene. Jeg er stygt redd for at det er tilfelle i denne saken.

Fylkesrådet regjeres i dag av AP, SP og SV. De to førstnevnte er fra før kjent som oppdrettsvennlige partier mens SV i større grad har hatt miljøbremsene på. Det skinner derfor gjennom er at AP og SP har utøvet et betydelig press i Fylkesrådet og det er ikke betryggende. Vi har tidligere påpekt nære forbindelser mellom oppdrettsnæring og politiske beslutningsorganer, ikke minst i disse to partiene, og vil følge opp i tiden frem mot høstens valg. Det fremlegges for tiden store tanker om flerdoblig av lakseproduksjonen, ikke minst i Nord-Norge, og det er ikke tvil om at det blir viktig å følge med på utviklingen. Innstillingen fra Fylkesrådet lukter ikke helt godt. Vi kjenner ennå eimen av oppdrettsnæringens intense og uverdige kamp mot grunnrentebeskatning.

Skepsisen til denne næringen er økende. Ulike miljøproblemer, klimaavtrykk, manglende bærekraft, konsekvenser for anadrom villfisk og arealproblemer henger som en skygge over bransjen. Innstillingen i denne saken er derfor ikke positiv for AP, SP og SV. I ytterste konsekvens kan slike saker få betydning for utfallet av høstens valg.

Næringen kommer for øvrig aldri til å bli bærekraftig, til det er fõrproblematikken for stor. I desperasjon er det for tiden norske forskningsskip i Sørishavet på jakt etter krill, det fanges store mengder fisk utenfor Afrika-kysten og det tråles etter rødåte på Norskekysten. Alt for å å tilføre 30% marine oljer i norsk laksefõr. Konsekvensene for ubalansen i næringskjeden er det neppe oppdrettsnæringen som bekymrer seg mest for. Fylkesrådet er dessverre utsatt for et narrespill.

Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms vil følge debatten på Fylkestinget.