En advokat som på NRK Debatten fremmer et syn om at menneskerettigheter kan brytes, bare bruddet er dyrt nok, har ikke i mine øyne den største troverdigheten når det kommer til folkeretten.

Kanstadfjord-Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt har hele veien vært enig i at Forfjord-bygdene skal få sikker vannforsyning. Det er imidlertid noen små avbøtende tiltak som reindrifta ønsker innfridd før vi kan gå med på dette. Per i dag har ikke grunneierne og Andøy kommune gått med på å godkjenne merkegjerdet og tilhørende installasjoner. Dette betyr at hvis avrenning fra merkegjerdet eller annen aktivitet forurenser drikkevannet, er det reindrifta som blir tvunget bort fra våre tradisjonelle områder.

Les også

Menneskerettigheter - på Fosen og på Hinnøya

Dette er selvfølgelig ikke noe vi ønsker, derfor er det viktig for oss at alt det formelle er på plass før vi kan gå med på vannverket. Dersom Andøy kommune hadde fulgt reglene for etablering av vannverk kunne alle forfjordingene drukket rent vann fra Finnsetervatnet for lenge siden. Reindrifta er innstilt på å finne løsninger her, men opplever ikke at kommunen har vært interessert. Man kan jo spørre seg hvem Andøy kommune har rådført seg med for hvordan saken bør behandles.

Enoksen har brukt menneskerettigheter svært bevisst og aktivt i forhold til palestinerne og nå også i kampen for reint vann. For Norges urfolk, samene, er imidlertid holdningen noe annerledes. Han karakteriserer reindrifta på Fosen som «hobbydrift», og det samme gjelder også hans beskrivelse av reindrifta på Hinnøya.

Reindrifta blir definert av Enoksen på grunnlag av regnestykker som viser produksjonen satt opp mot andre næringer som har større inntjening og større profitt. At en advokat ikke ser ut til å bry seg om at nettopp minoriteter skal ha beskyttelse av folkeretten skyldes neppe kunnskapsløshet, men heller en iboende avsky mot samisk reindrift.

Reindrifta i Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt er lik reindrifta på Fosen i størrelse og antall mennesker i driften. Jeg vil gjøre det klart at alle reineiere i Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt står bak de meningene vi fremmer. At Oddmund Enoksen angriper en enkelt reineier vitner mer om personforfølgelse, og et tilfelle av begrepet «mannen, ikke ballen».

For ordens skyld, jeg er sametingsrepresentant for Bargiidbellodat (Ap), og dersom vannsaken i Forfjorden kom opp på Sametinget, så ville jeg selvsagt erklært meg inhabil.