Oddmund Enoksen fa SV på Sortland kritiserer den 22/7 på Nordnorsk debatt demonstranter fra miljøvernorganisasjoner som er imot utslipp av giftig gruveavfall til laksefjorder, fiskeoppdrett og vindkraft.

Hvis Enoksens syn er representativt for SV, er det ingen tvil om at SV er blitt et markedsliberalistisk høyreparti som støtter den nasjonale og internasjonale storkapitalenes kyniske profittinteresser, uten å tenke på miljø eller natur.

Uansett har Enoksen i alle fall ikke noe i SV å gjøre, og bør melde seg ut av partiet og melde seg inn i partiet der han naturlig nok vil føle seg mest hjemme, nemlig Høyre.

Når det gjelder søknad fra Nussir om utslipp av giftig avfall til Repparfjorden og demonstrasjonene mot dette, henviser Enoksen til de «såkalte « fagmyndighetene i direktoratet, regjeringen og Stortinget. Da er det å nevne at Klima- og forurensningsdirektoratet forsvarer sjødumping, og kan derfor avskrives som fagmyndighet.

Regjering og Storting kan bare avises helt, da de fullt og helt støtter gruveindustriens interesser.

Naturvernforbundet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Fiskarlaget har kommet med sterke innsigelser mot sjødeponi. Dette fordi norske sjødeponier ligger på grunt vann og at det er stor fare for forurensning fra det giftige avfallet. Utslippene fra Nussirs kobbergruver til Repparfjorden vil være så giftige, at de vil drepe absolutt alt liv i fjorden. Utslippene må blandes ut 6 ganger for å nå akseptable verdier.

At Norge er blant verdens fem verstingland, sammen med Tyrkia, Indonesia, Papua New Guinea og Filippinene, som fortsatt driver med sjødeponi, bør vi ikke akkurat skryte av, heller tvert om. De holdningene Enoksen forsvarer er at politikere og byråkrater mer og mer svekker demokratiet og ignorerer hva som er i velgernes interesser. Mer og mer representerer de storkapitalen, de frie markedskreftene, EU og EØS.

Våre politikere driver en daglig hjernevasking av folket for å få dem til å tro at de handler i velgernes interesser. Derfor er det høyst nødvendig at det kommer flere slike omfattende folkelige protester mot vindkraft både på land og til havs, mot gruvedrift og sjødeponi, datasentre og batterifabrikker - for å nevne noe.