Statsforvalteren i Nordland har levert innsigelse på alle forslag på nye oppdrettslokaliteter i Ofotfjorden og Tysfjorden i forbindelse med ny Interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy 2022-2030. Innsigelsene er gitt fra egen etat og også på vegne av Avinor, Forsvarsbygg og Fiskeridirektoratet. Dette er en gledelig seier for miljøforkjempere, riktignok foreløpig fordi kommunene kan be om mekling og evt sende saken til avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartmentet, men innholdet i Statsforvalterens uttalelse er oppløftende lesning.

Innsigelsene på vegne av Forsvarsbygg og Avinor gjelder ytre Ofotfjord og kan bety stopp for flere anlegg her i fremtiden på grunn av den fremtidig strategiske rollen til Evenes flyplass. Interessant er ikke minst Forsvarsbyggs innsigelse mot båndlegging av areal i forbindelse med planene om plassering av Havfarm II utenfor Tranøy. Dette er gode nyheter!

Hva er det Statsforvalteren i Nordland har forstått som kanskje ikke har satt seg like sterkt i Troms og Finnmark? Utviklingen i denne saken er etter vårt syn så bemerkelsesverdig at den burde vært gjenstand for oppmerksomhet i aviser i Troms og Finnmark. Hvor er Harstad Tidende, Nordlys og Folkebladet? På tide med litt undersøkende journalistikk og opplysningsvirksomhet?

Her er noen utvalgte sitater:

«Konsekvensene for forekomster av koraller og lokale torskebestander er ikke godt nok utredet».

Uttalelsen baserer seg sannsynligvis på Havforskingsinstituttes forskningstokt langs kysten som viser interessante funn av koraller, en undersøkelse som instituttet selv konkluderer med er for sporadisk og lite utfyllende. Statsforvalteren uttaler derfor følgende:

«Innsigelsene som Statsforvalteren selv fremmer knytter seg både til manglende utredning av konsekvenser for forekomster av nasjonal og internasjonal verdi, og til konkrete konflikter knyttet til den enkelte lokalitet. I den grad det foreligger usikkerhet som følge av mangel på kunnskap gjelder kravet i Naturmangfoldsloven kap. II om bruk av «føre-var-prinsippet» for å ivareta lovens forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter».

«Spesielt utslipp av medisinrester og andre miljøgifter kan få konsekvenser over mye lengre perioder enn den faktiske behandlingstiden pga svært lange nedbrytningstider for stoffene».

Sist nevnte uttalelse er oppsiktsvekkende fordi mange, ikke minst vår aksjonsgruppe, har påpekt dette i flere år men alltid blitt avfeid.

Statsforvalterens uttalelse samsvarer med holdningen som direktør i Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne, tar til orde for i nylige intervjuer; oppdrettsnæringen kan ikke ha vekst før noen grunnleggende problemer er løst, deriblant det økologiske fotavtrykket. Dette skurrer sikkert i ørene på ei næring som er sprengkåt på vekst og som også fiskeriministre ukritisk har fremsnakket som en fremtidig økonomisk redningsplanke for Norge. Erfaring og ny forsking konkluderer imidlertid med at den samtidig er den største trusselen vi har for det maritime liv langs kysten. Denne erkjennelsen begynner kanskje nå å sige inn?

Ved flere anledninger nevner Statsforvalteren hensynet til sjøørret og laks som en viktig faktor for å komme med innsigelse. I bakhodet surrer fangsrapporten fra norske elver som forteller at 2021 var det dårligste året i manns minne. Laksen er nå blitt rødlistet/utrydningstruet og det er jamen på tide at det blir stilt strengere miljøkrav til oppdrettsnæringen, den største luseprodusenten av alle. Bruk av lukket teknologi må være en betingelse for fremtidig drift og evt vekst.

Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms har siden 2019 fokusert på lokale og fylkeskommunale politikeres ukritiske holdning til vekst i næringen og poengtert hvor viktig det er at kunnskaper og konsekvensanalyser er på plass. Vi håper derfor at uttalelsen fra Statsforvalteren i Nordland vedrørende kystplanarbeidet til foran nevnte kommuner blir lagt merke til.