Regjeringens energipolitikk kaster viktige verdier og viktige forpliktelser på bålet, samtidig som de prøver å grønnvaske norske oljeplattformer med naturødeleggende tiltak som ikke reduserer den totale forurensningen.

Massiv utbygging av vindkraft skal gi kraft nok til alle i Finnmark. Når det blåser.

Regjeringen har vedtatt at Melkøya skal elektrifiseres med kraft fra land. De vil bruke kraft som tilsvarer hele Finnmarks kraftforbruk på å gjøre Melkøya grønn. For å få til dette må det bygges en 420 kW kraftledning fra Skaidi til Saidafjellet.

Dette er et sentralt og viktig område for reindrifta, og store områder vil bli fragmentert av en slik kraftlinje. Det kan medføre ødelagte beiter, risiko for flokksammenbrudd og tapt levebrød for utøverne. De motsetter seg hele kraftlinjeprosjektet slik det ser ut i dag og mener det vil ødelegge rotasjonsmønsteret til dyrene i området.

I tillegg til kraftlinjen skal det også bygges ut enorme områder med ustabil vindkraft som skal forsyne befolkning og industri med strøm. Vel å merke når det blåser. Det vil føre til massive naturødeleggelser, også i reindriftsområder, og nye overgrep mot reindriftssamene. Det vil bli Fosen-saken og Øyfjellet på nytt igjen mange ganger.

Redde kloden med å sende det som forurenser til Europa. Hvorfor skal vi skape et enormt kraftbehov ved å elektrifisere oljeplattformene? Oljeindustrien blir ikke grønnere så lenge oljeplattformene får stå og produsere for fullt. Vi redder ikke kloden med å sende den gassen som forurenser på Melkøya og andre steder i Norge med store tankskip til Europa så den forurenser der. Gassen gjennomgår en energikrevende nedkjølingsprosess (5-15 % av gassen går med i prosessen) så den blir flytende ved minus 163 grader c, før den lastes om bord i store skip som selvsagt ikke går på luft og kjærlighet.

Les også

Lottomillionærer og dumping av valgflesk

Dette blir bra for Finnmark, sier regjeringen. Samtidig fantaseres det om batterifabrikker og produksjon av ammoniakk og grønt hydrogen. Grønt hydrogen som har et effekttap opp mot 70 % fra du putter strøm inn i produksjonen til kraften tas ut i båter eller biler. Alt dette for å skape et stort behov for såkalt fornybar energi og massiv rasering av naturområdene i Finnmark de kommende årene. Med en fremtidig oppgradering av linjen mellom Varangerbotn og Finland vil store mengder kraft kunne sendes fra Øst-Finnmark, noe som kan utløse enda mer vindkraftutbygging i Finnmark kun med tanke på eksport. Noe som igjen vil føre høye kraftpriser og økt nettleie. Finnmarkingene vil da oppleve det samme som folk i Sør-Norge, at europeiske kraftpriser struper næringslivet og gir vanlige folk økonomiske problemer. Dette mener regjeringen blir bra for folk i Finnmark.

Lytter ikke til folket. Vedtaket om å elektrifisere Melkøya er fattet uten konsultasjon og lokal medvirkning. At flertallet av befolkningen i Finnmark er imot prosjektet, spiller ingen rolle. Her er det regjeringen som vet hva som er best for folk i Finnmark. Astrid Lindgren sa en gang: «Når mennesker med makt slutter å lytte til folk, er det på tide å bytte dem ut». Nå har vi en regjering som ikke lytter til folket de skal tjene, men som reiser rundt i Europa og lover bort enorme mengder strøm fra Norge, fra fellesskapets ressurser, og som sammen med et flertall i stortinget fører en energipolitikk som så langt har påført sørnorske strømkunder enorme strømpriser. Etterpå forteller de oss at dette er bra og skryter av hvor gode strømstøtteordninger de har laget, mens de jobber knallhardt for at resten av landet også skal betale blodpriser for strømmen. Den strømmen som egentlig tilhører oss, folket i Norge. Det de ikke forteller er hvem det er bra for, og hvorfor vi skal ødelegge landet vårt på denne måten.

Det blir ikke penger av lave strømpriser og fantastisk natur. Alt kan ofres for det «Grønne Skiftet». Inngrepsfri natur, rødlistede arter og viktige havområder. Bare ikke forbruksvekst og mer rikdom til de rikeste. Å bruke mindre er ikke et tema for dagens regjering, bortsett fra at snakkes litt om ENØK-tiltak uten å bevilge nok midler til at man kan få full effekt av det. Da ville jo behovet for «fornybar kraft» og rasering av natur og reinbeiter bli mye mindre. Hvis vi i tillegg oppgraderer eksisterende vannkraft og bevilger mer midler til solkraft på bygg, kan behovet bli tilnærmet null. Men det vil verken Fornybar Norge eller regjeringen ha noe av. Det blir ikke penger av lave strømpriser og fantastisk natur.

Kastes på bålet. Hva er sannhets- og forsoningskomiteens rapport verdt? Hva er det verdt at Norge har ratifisert ILO- konvensjonen om urfolks rettigheter og FN sin artikkel 27 om menneskerettigheter når regjeringen med dødsforakt raserer enda flere reindriftsområder og fratar reindriftssamene enda flere rettigheter? Ingen ting! Sannheten er at regjeringen kaster dette på bålet for alltid sammen med FNs naturavtale som de signerte 19 desember 2022.

Som om ikke det er nok, ødelegger de respekten for lov og rett. Det er Fosen-saken et stygt eksempel på. I snart to år har regjeringen med Olje- og energidepartementet i spissen trenert høyesterettsdommen etter beste evne. En dom som fastslo at både konsesjonsvedtakene og ekspropriasjonsvedtakene er ugyldige. Likevel står vindturbinene og produserer strøm med myndighetenes velsignelse, stikk i strid med både energiloven og høyesterettsdommen, mens et tafatt storting sitter med hendene i fanget og lar dette skje. Ser på at regjeringen kaste alle fagre konvensjoner og løfter på bålet. Noe som gjør at respekten for det norske rettssystemet og de norske myndighetene fortæres av de samme flammene.

Les også

Melkøy-pakken og vindkraft på land og hav