Tidligere journalist Einar Sørensen hadde 18. mai en interessant kronikk i ND knyttet til kommunikasjonene på Nordkalotten. Dette med bakgrunn i Sverige og Finland sin søknad om medlemskap i NATO. Det er vel bare et tidsspørsmål før medlemskapet blir en realitet. Einar Sørensen har selvsagt rett i at dette får noen konsekvenser for fremtidige kommunikasjonene i Nord-Norge og på hele Nordkalotten, og skisserte noen fremtidige mulige løsninger.

Krigen i Ukraina har vist oss hvor viktig gode kommunikasjoner er både i forkant og etter at en krig er brutt ut. Det å kunne bringe frem tilstrekkelig forsyninger og mannskaper vil være svært viktigst i en konfliktsituasjon. Selv i en krig med moderne stridsmidler er det å slå ut veier og jernbanestrekninger ikke bare enkelt i et geografisk stort land.

Ser en Nordkalotten med Norge, Sverige og Finland i en fremtidig konfliktsituasjon, har kommunikasjonene i Nord-Norge utvilsomt en viktig funksjon. Det medfører at dagens kommunikasjoner i Nord-Norge, og da særlig i den nordre del, må vurderes ut fra nye og militære forutsetninger fra Bodø til Kirkenes. Våre kommunikasjoner må sålede bygges ut til å kunne motta store mengder materiell og styrker.

Et annet viktig element er dagens E6 gjennom landsdelen som ikke har de kvaliteter som man generelt sett finner lenger sør i landet. Havnene er viktige for tverrforbindelsen mot Sverige og Finland, men uten en godt utbygget E6 gjennom landsdelen står vi overfor et transportproblem.

Den nye situasjonen som vi nå er på tur inn i tilsier en betydelig oppgradering for økt trafikk i en krisesituasjon. Her må Stortinget i den fremtidige Nasjonal Transportplan foreta en betydelig større prioritering av Nord-Norge enn det vi ser i dag. E6 er ofte eneste veiløsning i deler av landsdelen. I beredskapssammenheng kan bygging/renovering av «reserveveier» i noen områder være en tanke. Bruer er kanskje det svakeste punkt for å stoppe tilførselen av materiell. Sett ut fra et militært synspunkt, vil det derfor være nyttig på forhånd å etablere reserveløsning. Dette vil også være nyttig i mer rolige tider, jfr. kollapsen på brua ved Badderen.

Nord-Norgebanen har nå få et nytt og viktig argument for bygging. Fordelen er selvsagt at en jernbane har betydelig større kapasitet og hurtighet enn transport på vei. Det økonomiske argumentet mot Nord-Norgebanen har etter min mening nå fått en betydelig mindre betydning, sett i forhold til fremtidige beredskapsforhold. Fra Fauske og nordover er det foreslått rimelig store tunnelløsninger. Det er vel neppe noen dårlig løsning sett ut fra et sikkerhetssynspunkt.


Det utredes for tiden en ny E16 samt jernbanestrekning mellom Arna og Stanghelle på Vossebanen. Det at man planlegger lange tunneler med parallelle løp vei/jernbane medfører en besparelse på 4 milliarder. Det bør gi noen mulige løsninger av den fremtidig Nord-Norgebanen.

Dagens fergestrekning over Tysfjorden er landets eneste fergestrekning på E6, og det ser ikke ut til at det foreligger noe løsning for en bru/tunnel for denne fergestrekningen i de neste 15-20 årene. I Nasjonal Transportplan er vel denne fergestrekning nærmest lagt i «møllposen». Men forslaget om en indre trase for Nord-Norgebanen fra Fauske mot Narvik, burde også ses i sammenheng med en mulig ny felles løsning også for E6. Vei- og jernbanetunneler side ved side kan ikke minst økonomisk bli en god løsning. En slik løsning vil selvsagt også være aktuell for den videre trase fra Narvik og videre til Tromsø. Einar Sørensen sin ide om en videreføring av Nord-Norgebanen fra Tromsø til Alta, vil særlig ut fra et forsvarssynspunkt være en god løsning.

Nord-Norge henger utvilsomt etter resten av landet knyttet til gode kommunikasjoner. Den nye beredskapssituasjonen tilsier at en politisk nå må se på Nord-Norge med nye øyne. Det vil kreve løsninger både for forsvaret av landsdelen og Nordkalotten. Nord-Norgebanen og en ny/oppgradert E6 vil selvsagt også være svært viktig for det fremtidige næringsliv i landsdelen. Det er i denne sammenheng at vi trenger en fremtidig ny samferdselsplan spesielt for Nord-Norge.