Etter åtte år med stramme sykehusbudsjetter og privatiseringsreformer er det på tide med ny kurs i sykehuspolitikken. Vi må hegne om og styrke det offentlige helsevesenet nå.

Sykehusene oppfattes ofte som store og robuste organisasjoner der det alltid er mer å spare. Men i Arbeiderpartiet vet vi at UNN og UiT består av mange små og spesialiserte fagmiljø som hver for seg er sårbare, selv om institusjonene til sammen er store. Et eksempel: Fredag 9. april i år publiserte verdens fremste medisinske tidsskrift, New England Journal of Medicine, den første studien som viste at Astra Zeneca-vaksinen kan gi sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Forskere på vårt eget sykehus, UNN, sto bak de avanserte laboratorieundersøkelsene. Dette er et godt og stolt eksempel på hvor viktig fagmiljøene ved regionsykehusene og universitetene utenom Oslo er. Det er også et eksempel på hvorfor vi må prioritere offentlige sykehus framfor å bygge opp private. Våre felles sykehus gir ikke bare behandling, men bidrar også med forskning, utdanning av helsepersonell og beredskapsfunksjoner. Høyres plan om å bygge en privat helsesektor på sykehusenes regning vil gi dårligere helsetilbud i lengden.

Høyre-regjeringen har kuttet i budsjettene hvert eneste år gjennom den såkalte «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen». Regjeringen legger stein til byrden ved å kreve stadig mer detaljert mål- og resultatstyring, samtidig som sykehusene skal betale for privat behandling, selv der det ikke er behov for eller visshet om at behandlingen fungerer. Dette skal det bli slutt på om vi vinner valget. Fagmiljøene og ikke minst fagfolkene våre har ikke mer å gå på. En av samfunnets største utfordringer er at vi mangler sykepleiere og andre fagarbeidere i helse og omsorg. Sykehusene må rustes til å gi den praksis og utdanning som helsetjenesten nå har behov for. En ny politikk er derfor helt nødvendig dersom vi vil at UNN og UiT skal fortsette å ligger i frontlinjen. Det ønsker Arbeiderpartiet!

Derfor vil vi ha en ny kurs, som styrker de offentlige sykehusene og vår felles helsetjeneste for framtida. Da trenger vi mer penger og flere fagfolk i sykehusene. Med våre alternative statsbudsjetter ville sykehusene våre hatt 5,5 milliarder mer enn med Høyre-regjeringa. Det betyr at UNN alene ville hatt 278 millioner mer med Arbeiderpartiet enn med Høyre. Det kunne gitt oss nye behandlingsmetoder, nybygg, bedre tid til pasientene og vi kunne utdannet mer helsepersonell.

Sykehusene står foran store utfordringer. Fagutviklingen går raskt, særlig innen avansert kreftbehandling, kirurgi og intervensjon. Muligheten for å overleve alvorlig sykdom blir stadig bedre hvis man får tilbud om moderne persontilpasset behandling. Dette forutsetter utvikling av nye, mer avanserte og kostbare tilbud innen blant annet medisinsk genetikk, bildediagnostikk og bruk av kunstig intelligens. Arbeiderpartiet vil sikre at disse tilbudene blir rettferdig fordelt og tilgjengelige for hele befolkningen ved å etablere dem ved alle region- og universitetssykehus. Vi vil satse på ny teknologi og sørge for at nye medikamenter tas i bruk i hele landet. Bent Høie og Høyres helsepolitikk har ført til at stadig flere med rette er bekymret for kapasiteten i de offentlige sykehusene. Antall innbyggere med privat helseforsikring har økt med 200 000 på hans vakt. De rikeste av oss kan kjøpe seg til behandling som andre ikke får. Dette er urettferdig og øker forskjellene i helse mellom folk. En svært alvorlig bivirkning av Høyres privatiseringsreform er at de private sykehusene på Østlandet vokser, mens resten av landet tappes for helsepersonell, som det er mangel på.

UNN og UiT er viktig for mer enn helsa. De to institusjonene er de største arbeidsplassene i Nord-Norge, og har en enorm betydning for hele landsdelen. Arbeidshverdagen for mange tusen ansatte har med Bent Høie og Erna Solbergs helsepolitikk blitt satt under stadig mer press, med mindre tid til fagutvikling og forskning som et uheldig resultat.