Rusavhengige har rett til et verdig liv og til nødvendig helsehjelp, uavhengig av hvilke rusmidler de bruker. Derfor ønsker Arbeiderpartiet en omlegging av dagens ruspolitikk. Tunge rusavhengige skal ikke lenger måtte frykte straff for sin ruslidelse – og hele samfunnet må ta innover seg at rusavhengighet er en sykdom og ikke en kriminell handling.

Debatten om rusreform har herjet i det fleste redaksjoner de siste månedene, og mange har et enten-eller syn i debatten om avkriminalisering av brukerdoser. Arbeiderpartiet har alltid vært et bredt parti med et spekter av meninger. Vi er også er parti med lang historikk for bærekraftige kompromisser i vanskelige saker. Landsmøtets vedtak om et nei til avkriminalisering av brukerdoser for alle, til fordel for en begrenset avkriminalisering av de tunge rusavhengige mener vi vil stå seg som et slikt kompromiss.

Vi har lyttet til de mange engasjerte personer og organisasjoner som har pekt på at regjeringens rusreform, med én eneste ambisjon – nemlig å fjerne brukerdose-straff for absolutt alle brukere av narkotika – er altfor snevert. Det kan knapt kalles en rusreform, da det kun er snakk om en lovendring. Det er ikke dette som vil kunne hjelpe tunge rusavhengige til et bedre liv. Det som vil hjelpe dem er skadereduserende tiltak, et mer tilgjengelig behandlingsapparat som har god nok kapasitet og lave ventetider og at livet etter gjennomført behandling gir rom for noe mer enn rusfriheten. En trygg bolig, en utdanning og en jobb å gå til. Tidligere rusavhengige må få lov til å være mer enn sin fortid – de må få håp om en fremtid der de tar del i samfunnet på en verdig måte.

En sosialdemokratisk rusreform som viser solidaritet med de tunge brukerne bygger videre på et langvarig og sterkt engasjement i Arbeiderpartiet for denne gruppen. De skal føle trygghet for at de kan motta bedre helsehjelp og beskyttelse. Samtidig skal vi lande en rusreform som ikke under noen omstendigheter øker aksepten for bruk av narkotika. Også dette handler om solidaritet. Kort fortalt ønsker vi at flere skal komme ut av rus, og færre skal komme inn. Det er denne helheten som må på plass for at vi skal kunne snakke om en vellykket rusreform – det er her Arbeiderpartiet står. Som en viktig del av dette skal vi også oppskalere den kunnskapsbaserte forebyggingen rettet mot barn og unge. Det er nødvendig å styrke samarbeid mellom skolehelsetjenesten, ungdomsråd, lokalt politi og organisasjonene. Vi må legge til rette for at ungdom med rusproblemer tidlig fanges opp og møtes med hjelp og tett oppfølging.

Og ungdom som har gjort et feiltrinn, skal ikke oppleve at dette ødelegger for drømmene deres resten av livet. Derfor vil vi begrense hvor lenge bruk og besittelse av brukerdoser forblir på rullebladet. Ungdom må også oppleve at det skal være trygt å be om hjelp, også i situasjoner der det er rusmidler involvert. Arbeiderpartiet mener det må gjøres klart at de som henvender seg til helsepersonell for hjelp og behandling, eller som tilkaller hjelp til ulykker, ikke burde frykte for å møte straff. For Arbeiderpartiet er det også viktig at politiet har høy tillit i samfunnet, har mulighet til å aktivt drive forebygging – og har et sivilt preg. Det er derfor bra at Riksadvokaten nå gjennomgår politiets ransakelsespraksis slik at all tvil fjernes om det foregår ulovlig ransaking. Ungdom er en sårbar gruppe som skal møtes på en god måte. Alle skal møtes med forholdsmessighet.

Vi ser frem til å få på plass en sosialdemokratisk rusreform som både sikrer rusavhengiges rett til et verdig liv og nødvendig helsehjelp – og samtidig forebygger ulovlig og helseskadelig bruk av rus. Det er to ambisjoner som går hånd i hånd i Arbeiderpartiet.