I Nordnorsk debatt 5. august kommer en rekke representanter for Rødt i Nord-Norge med flere påstander om lovbrudd i torskefisket, uten å komme med et eneste konkret eksempel på dette, og omtaler høringen om en mer fleksibel pliktordning som et kupp.

Høringen er egentlig en oppfølging av Kvotemeldingen som også omfatter pliktsystemet. Hensikten med forslaget om endringer i forskriften om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse er å gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel. For igjen å legge til rette for økt tilgang av råstoff til fiskeindustrien og bidra til økt bearbeiding av fisk i Norge.

I forslaget som er sendt på høring vil fiskeindustrien i større grad enn før få mulighet til å utnytte både torsk og hyse fra norske torsketrålere.

Det foreslås videre en endring i navnet på forskriften, hvor ordet leveringsplikt blir erstattet med tilbudsplikt. I realiteten er dette en klarspråklig endring og mer beskrivende for de faktiske kravene i forskriften fra 2003; at leveringsplikten innebærer en plikt til å tilby råstoffet.

I tillegg har departementet mottatt forslag til endringer fra flere kommuner i Nord-Norge og de nordligste fylkeskommunene, blant annet en ferskfiskordning for torsketrålere, dynamisk minstepris for tilbudspliktig råstoff og fleksibel rapportering av bearbeidings- og aktivitetsplikt. Alle forslagene har til hensikt å bidra til å øke bearbeidelsen av tilbudspliktig råstoff.

Det er viktig for regjeringen å legge til rette for økt tilgang av råstoff til fiskeindustrien. Det vil bidra til enda mer bearbeidelse av fisk i Norge og vil skape flere helårlige arbeidsplasser. Helårs arbeidsplasser er en forutsetning for å sikre arbeidskraft og bosetting i et hvert lokalsamfunn, og større fleksibilitet i å oppfylle bearbeidelsesplikten vil imøtekomme fiskeindustriens behov og bidra til å skape mer og inkludere flere.

Jeg anbefaler at Rødt setter seg inn i hva saken gjelder før en kommer med ubegrunnede påstander ut om lovbrudd i torskefisket og kupp av en ordning som næringslivet og kommunene i landsdelens viktigste næring samarbeider godt om.