Gå til sidens hovedinnhold

En fritid uten fordommer

Tenk deg at du har gledet deg til aktivitetsdag i skibakken sammen med klassen din, men så får ikke du være med. Du blir fortalt av de voksne at du skal få et eget opplegg der du skal dra alene å mate ender med assistenten din.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er virkeligheten for mange barn og unge i Norge. De møter på denne typen diskriminering daglig. Diskrimineringen er ofte pakket inn i omsorg, hvor de voksne gjør noen velmenende tilpasninger for sånne som deg. Du blir fortalt hva du skal gjøre, du blir ikke spurt om hva du har lyst til å gjøre.

Både Barnekonvensjonen og FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) forplikter kommune og stat til å sikre tilgang til lek og fritid for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Barn og unge har rett til å vite om, komme seg til og delta på en aktivitet de trives med, og oppleve at de er likeverdige deltakere. Å være med på fritidsaktiviteter bidrar til tilhørighet, fellesskap og mestringsfølelse. Barn får prøve ut interesser, utvikle talenter, treffe venner og utvikle sosiale ferdigheter.

Barn med nedsatt funksjonsevne deltar i mindre grad på organiserte fritidsaktiviteter, og de er generelt sjeldnere sammen med venner og jevnaldrende enn andre barn. Det er faktisk dobbelt så mange med nedsatt funksjonsevne som har lav sosial deltakelse, enn i befolkningen ellers.

Redd Barna lanserer rapporten «Fritid for alle – uten fordommer» mandag 3. mai. Her har vi samlet fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser. Barn og unge vi har snakket med setter ord på opplevelsen av å være “feilproduksjon”, om skam og om lave forventinger og en “trygg” uføretrygd i 18 års gave.

  • Jeg skammet megda jeg ikke fikk gå på turn med vennene mine, men gikk på malerverksted, fordi jeg fikk høre at det passet bedre for sånne som meg” - Ung voksen i prosjektet
  • «Jeg opplevde at det var mange andre som visste best, og at man sjelden ble spurt selv. At det alltid var noen andre som hadde en tanke om hva som var best for deg.» - Ung voksen i prosjektet

Økt kunnskap hos politikere, fagpersoner og de som jobber med barn og unge vil gi bedre forutsetninger for å innfri deres rett til lek og fritid. Voksne som ser mennesket, og som ikke definerer friske barn som “helseutfordringer”, lykkes bedre med å skape meningsfull fritid sammen med barn og unge.

  • «Jeg går på håndball, og får lov til å trene med de som er yngre enn meg. Det fungerer veldig fint. Treneren min har kunnskap om diagnosen min. Det synes jeg er fint. Vi har et fint sosialt miljø. De jeg spiller med, vet om diagnosen min, så de skjønner hvis jeg ikke får til ting.» - Ungdom i prosjektet

Rapporten viser også at samfunnstukturene, som utilgjengelige bygg som skoler, fritidsklubber, kino med mer, er et stort hinder. Transporttilbudet i kommunene må også diskuteres og revurderes. Barn og unge forteller at de ofte blir stående igjen på holdeplassen. Sjåfører kan synes det er styrete med ramper, de har kanskje ikke brukt den før, og å skulle ordne med den gjør at de blir liggende etter skjema.

Vi etterlyser nå en helhetlig handlingsplan for hvordan barn og unges rettigheter skal ivaretas. I alt for mange kommuner får vi tilbakemeldinger om at mye av velferdstilbudet til barn og unge med funksjonsnedsettelser sorteres under helse. Det har til og med blitt brukt som forklaring på at barn med funksjonsnedsettelser ikke får ta del i ordning med aktivitetskort, fordi de sorterer under helse og ikke fritid. Velferdstilbudet til friske barn sorteres med andre ord under sykdom. Det i seg selv beskriver så alt for tydelig hvordan fordommer diskriminerer. Slik kan vi bare ikke ha det.

Vi gir deg fem tips til hvordan kommuner kan sikre barn og unges rett til lek og fritid:

1. Ikke diskriminer barn

Barnekonvensjonen artikkel 2 sier at ingen barn skal diskrimineres, uansett hvem de er, hvor de kommer fra eller hvilken funksjonsevne de har. Manglende kunnskap kan føre til forskjellsbehandling og diskriminering. Sørg for å få god kunnskap om hvem barna er, hva de trenger og hva de har lyst til. Sørg for at ingen ekskluderes fra en meningsfull fritid. Kunnskap er nøkkelen til gode holdninger.

2. Lytt til barn og unge

Lytt til barn og unge og gi dem mulighet til innflytelse. Artikkel 12 i barnekonvensjonen gir barn rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i alle saker som angår dem. Når barn og unge får være med og identifisere utfordringer og løsninger, kan vi sammen utvikle treffsikre og bærekraftige tiltak. Legg til rette for medvirkning fra ulike barn og unge, og samarbeid gjerne med barne- og ungdomsrådet.

3. Lag en handlingsplan for inkluderende fritid

Barnekonvensjonen, konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser, norsk lov og Fritidserklæringen gir alle barn og unge rett til å delta på fritidsarenaen. Men dette må konkretiseres og forankres i kommunens egne planer og tiltak. Det er viktig å samarbeide tett med frivilligheten i dette arbeidet, for å lage helhetlige og langsiktige planer. Sjekk ut www.allemed.no

4. Sørg for at informasjon og aktiviteter er universelt utformet

Sørg for at lokaler er universelt utformet slik at alle kan delta på lik linje. Ingen barn skal måtte vente på utsiden, enten det er fritidsklubben, gymsalen eller idrettshallen. Sørg også for at informasjon er universelt utformet og finnes på flere språk. Det gjelder både informasjon om aktiviteter og om støtteordninger. Informasjonen bør rettes mot barn og unge, foreldre, fritidsarenaer og voksne som møter barn og ungdom i sitt arbeid.

5. Tilpass transporttilbudet til barns behov

Offentlig transport må være tilgjengelig og tilrettelagt for barns fritid. Kommunen bør kartlegge og utvikle transport basert på barn og unges behov, som er universelt utformet og tilpasset ulik funksjonsevne. Inviter veldig gjerne barn og unge til å være med på en slik kartlegging. Transporttilbudet må ha lave priser og/eller være gratis for barn opp til 18 år. Ingen barn skal stå igjen på perrongen!

En fritid uten fordommer

Kommentarer til denne saken