KLD (Miljødepartementet) har besluttet innskrenkninger i sjølaksefisket for sesongen 2021. KLD tar dermed hensyn til villaksens framtid som en fornybar ressurs og et internasjonalt forvaltningsansvar Norge har i forhold til at vi - enn så lenge - er verdens viktigste villaksnasjon.

FRP har nå fremmet et DOK 8 forslag som kommer til beslutning i Stortinget i mai. Politikere fra Sp og Ap kan komme til å stemme ja til forslaget på feil premisser. Partiene er forledet av agendaen til de som har lagt frem forslaget og påstår at laksefisket i sjø stenges. Det riktige er at KLD ut fra bestandshensyn har vernet laksen ved at det ikke skal åpnes for fiske på blanda bestander (også laks fra svake elver) eller i områder med lav gytebestand. Rundt 80 % av fisket i sjø skal fremdeles gjennomføres som tidligere.

KLD har samtidig stengt 100-vis av elver for sportsfiske for de neste 5 år, noe vi og andre villaksorganisasjoner ikke har protestert mot. Der våre beste villaksforskere konkluderer med at villaksen er truet, skal den vernes, og de lokale stammene skal få tid til å gjenoppbygges. Det er da uforsvarlig at de samme stammene skal fiskes på i sjøen.

Det er vanskelig å se hvilken nytte Ap og Sp kan ha av å stemme ja til dette forslaget. 600 av 900 sjølaksefisker skal altså fiske som før. I andre enden er det 80.000 sportsfiskere, hvorav 55.000 lokale sportsfiskere, som ser frem til sesongen. Majoriteten kommer til å bli skikkelig forbannet. Å stemme ja til forslaget kan umulig være god politisk strategi når det snart er valg.