NRS har gjennom de siste årene investert betydelige beløp i styrking av verdikjeden gjennom nytt settefiskanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune, utvikling av sjølokalitetene og satsing på havbruk til havs gjennom Arctic Offshore Farming.

Innføring av grunnrenteskatt vil føre til en betydelig svekket investeringsevne for selskapet. Inntil videre settes derfor selskapets større fremtidige investeringer på hold. Det betyr at den planlagte utvidelse av settefiskanlegget i Dåfjord på 400 millioner kroner utsettes.

NRS mister nå muligheten til å gjennomføre den planlagte utvidelsen av NRS Settefisk i Dåfjord på ubestemt tid. Konsekvensene av dette er åpenbart stor. For en næring, som i all hovedsak har tilhold i Distrikts-Norge, er frykten nå en stagnasjon i utviklingen av anlegg. Dette rammer isolert sett ikke bare veksten for selskapet, men ikke minst alle de menneskelige ressursene som nå er satt på vent i den forbindelse.

Kompetanse innen settefisk og spesielt RAS (resirkulering av vannet) vokser ikke på trær, derfor har NRS bygget denne kompetansen internt i selskapet. For NRS sin del betyr det at årsverkene som ville blitt ansatt i forbindelse med utvidelse av settefiskanlegget i Dåfjord også settes på hold. Disse årsverkene har vært planlagt ansatt allerede fra neste år.

NHO Arktis ser med bekymring på at en videre utvikling i en suksessnæring er truet med en grunnrenteskatt på 40 prosent, som kommer på toppen av økt produksjonsavgift, økt formueskatt og naturressursskatt. Og dette går altså dessverre ikke bare ut over de som eier og jobber i havbruksnæringa.

Havbruksnæringen er avhengige av leverandører av ulike tjenester og varer. Når prosjekter nå stopper opp, får lokale bedrifter som gir folk en jobb å gå til, problemer med å holde hjulene i gang. Distriktsarbeidsplasser og utviklinga av levende lokalsamfunn står i fare.

Dette rammer både store og små havbruksaktører. Det ser heller ikke ut til at regjeringen har forstått hvilke negative ringvirkninger dette medfører i servicenæring, bygg og leverandørnæring.

NRS ser ringvirkninger hos lokale og regionale bedrifter som mister oppdrag som hadde gitt mulighet for faglig utvikling i en bransje som utvikler seg i en stadig grønnere retning. Ved bygging av settefiskanlegget i Dåfjord har det vært benyttet 279 bedrifter/leverandører, hvor store deler av disse har vært lokale. Det er blitt bygget et solid anlegg, som har gitt store ringvirkninger både lokalt og regionalt.

NHO Arktis etterlyser en forutsigbar næringspolitikk som gjør at bedriftene kan bidra til økt eksport, bærekraft, energiomstilling og å inkludere flere i arbeidslivet. Vi vet at et av svarene for å opprettholde levedyktige lokalsamfunn i hele landet er å skape flere jobber i næringslivet. Nå håper vi at politikerne tar inn over seg dette i den videre behandlingen av statsbudsjettet for 2023.