Funksjonshemmede blir utsatt for systematisk diskriminering i arbeidslivet, det viser en studie nylig utført ved OsloMet. Forskerne sendte 600 fiktive jobbsøknader for å undersøke om det å opplyse om en funksjonsnedsettelse hadde betydning for om man bli innkalt til intervju eller ikke. Svaret var svært nedslående; det å informere om en funksjonsnedsettelse halverte muligheten for å bli innkalt til intervju.

«Vi hadde forventet diskriminering, men ikke at den var så omfattende,» uttalte en av forskerne bak studien til Handikapnytt i april i år.

SV vil sikre at Likestillings- og diskrimineringsombudet har tilstrekkelige ressurser, og vi vil øke støtten til diskrimineringsnemnda for å sikre effektiv håndheving av diskrimineringslovverket. Det er avgjørende for å sikre at dette er et reelt lavterskeltilbud for personer som ønsker å få sin sak vurdert.

For SV er det en viktig å jobbe for likestilling og tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering i skole, arbeid og i samfunnet ellers. Vi vil jobbe for at funksjonshemmede kommer i arbeid og beholder arbeidstilknytningen sin gjennom riktig tilrettelegging, blant annet gjennom kvoteringsordninger i offentlig sektor, arbeidsmarkedsbedrifter og styrking av ordninger for varig tilrettelagt arbeid både i skjermede og ordinære virksomheter.

SV ønsker å ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i den norske menneskerettighetsloven for å bygge ned barrierer for å sikre at funksjonshemmede får rettighetene sine innfridd på lik linje med alle andre, og vi vil sikre at Norge skal være et universelt utformet samfunn innen 2035.