Siste halvannet året har «Nordlys» og «i Finnmark» ved flere anledninger skrevet om fylkesdirektørenes og ledernes økte lønninger, og betegnet fylkessammenslåingen som en «lønnsfest» for disse.

Spesielt har lønnsøkningen til fylkets administrerende direktør Stein Ovesen blitt viet mye oppmerksomhet, og det er kanskje naturlig at en lønnsøkning på nesten 20% lønnsøkning kommenteres.

For ordens skyld, lønnsøkningen kommer ikke som et krav fra Ovesen, det er Fylkesrådet som har fastsatt og tilbudt han denne. Sammenlignet med direktørlønninger ellers i samfunnet for å lede organisasjoner av en slik størrelse, er det vanskelig å kunne hevde at Ovesens lønn er spesielt høy.

For ledere på de underliggende ledernivå, har det slett ikke vært noen «lønnsfest», slik det kanskje også kan tolkes av avisene artikler. Gjennomsnittlig lønnsøkning for innplasserte ledere var på 3,3%. Og i tillegg bare for de ledere som hadde fått store eller meget store endringer i sin nye stilling, f.eks. tidligere ikke lederansatt, betydelig personalansvar etc.

Her er det heller ikke snakk om det som vanligvis oppfattes som lønnsøkning dvs. lønnstillegg i de årlige lønnsoppgjør i samme stilling, men her er det økt lønn fordi man har gått over i ny og mere krevende stilling, det er noe helt annet. I tillegg gitt som midlertidige lønnstillegg i påvente av oppsplittelse av de to fylkene og Fylkesrådets forberedelser inn mot dette.

Vår og sommer 2020 begynte det innad i organisasjonen å ryktes at direktørenes tilsettelse i åremålsstillinger skulle omgjøres til fast tilsetting.

Som hovedtillitsvalgt for Norsk Lektorlag ba jeg personalsjef Heidi Brandt om å få innsyn i direktørenes arbeidskontrakter og arbeidsvilkår for å få avklart dette. Dette ble ikke imøtekommet, selv ikke etter å ha purret kom det svar!

I oktober-fylkestinget 2020, ifm. behandlingen av interpellasjon i sak 15/20 om lønnspolitikk, stilte Frode Bygdnes, Rødt, følgende spørsmål til fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo; «Har det startet et arbeid med å gjøre åremålsstillinger om til faste stillinger i toppsjiktet?»

Mo svarte: «Ingen åremålsstillinger er endret.»

I «Nordlys» av 24.11 ble Ovesen stilling betegnet som fast stilling. Noe helt annet enn en åremålsstilling som er stilling av midlertidig karakter i en bestemt tidsperiode. I et møte mellom arbeidsgiversiden og tillitsvalgte, stilte Lektorlaget spørsmål om dette var riktig stillingsbetegnelse, det ble bekreftet. Stillingen var blitt omgjort til fast av fylkesrådet som hadde ønsket det slik.

Dette synes merkelig, ut ifra det Mo sa i Fylkestinget, og det synes heller ikke å ha har vært oppe til politisk behandling i Fylkesrådet og bekjentgjort for offentligheten. Er det behandlet i saker som er unntatt offentligheten, kan man spørre hvorfor, og likeså hvorfor Fylkesrådet har endret fra åremål til fast? Dette er i så fall i strid med det som fellesnemnda for Troms og Finnmark fattet vedtak om, og vel også et spørsmål om det er etter gjeldende lov- og regelverk å endre en åremålsstilling til fast i selve åremålsperioden.

Skal en åremålsstilling gjøres om til fast, skjer det helst etter at åremålet er utløpt, og da utlyses.

Nevnte tidligere om de midlertidige lønnstillegg som ble gitt ledere. Her er det stor uenighet mellom arbeidsgiver og organisasjonene om det rettsmessige grunnlaget for arbeidsgivers vedtak her. Organisasjonene hevdet de skulle være av fast karakter. Er derfor av interesse å lese i «Nordlys» av 24.11 at fylkesrådsleder Mo uttaler; «... vil avklare det juridiske rundt lønnsøkningene til ansatte i det nye fylket».

Denne juridiske vurdering imøteses med spenning!