Kåfjord kommunestyre vedtok i desember 2020 et enstemmig nei til vindkraft: «Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår kommune.»

18 måneder senere – i juni 2022- vedtok de samme kommunestyrerepresentantene – med 7 mot 6 stemmer – å delta i «samarbeid med Troms Kraft i mulighetsstudie for etablering av vindkraftverk og hydrogenproduksjon i Kåfjord». Dermed ble det ferske prinsippvedtaket satt til side!

Hva var grunnlaget for denne snuoperasjonen?

I et 2-siders saksframlegg henvises det til opplysninger gitt av Troms Kraft og deres pressemelding dagen før kommunestyremøtet. Det henvises også til «Noe info i saken – mer blir lagt frem i møtet».

I notatet opplyser Troms Kraft at de kan produsere 5 TWh vindkraft innenfor et areal på 70 km². Dette er faktafeil! Gjennomsnittet av alle andre vindkraftverk i Norge tilsier at Troms Kraft trenger et planareal på 175 km² – ikke 70 km² som de opplyser i saksframlegget! Dette er bevisst gjort for å forlede kommunestyrerepresentantene!

Hvis vi tegner inn vindkraftanlegg med en samlet produksjon på 5 TWh rundt Kåfjord ser vi det reelle bildet. Det er et helt annet bilde enn de 70 km² som Troms Kraft antyder! Anleggene er tegnet med støysoner 45dB (A) Lden – der det ikke er tillatt med bolig- eller fritidsbebyggelse – og 40 dB(A) Lden som ikke er egnet til rekreasjon og friluftsliv.

Statistikken fra alle andre vindkraftverk i Norge tilsier at 365 km² får støysone over 45 dB, og 675 km² får støy over 40 dB hvis det skal utbygges 5 TWh i Helligskogen og Kåfjordfjellene. 1581 km² blir påvirket innenfor en avstand på 5 km til turbinene – ikke minst reindrifta! Kåfjord kommune er til sammenligning 991 km².

Ble dette tydelig formidlet i møtet av Troms Kraft?

Etter min oppfatning er saksframlegget – som skrinlegger prinsippvedtaket fra desember 2020 – mangelfullt og gir feil opplysninger som er egnet til å villede de folkevalgte.

Hvordan kan man stole på aktører som kommer med faktafeil allerede før arbeidet iverksettes? Det var det samme som skjedde i Salten der Blastr Green Steel påsto de kunne produsere 6 TWh innenfor et areal på 80–100 km². Da bløffen ble avslørt økte de arealet til 150 km² i neste saksframlegg. Selv det er altfor lite. I Fauske og Sørfold ble det blankt nei til vindkraft på samme tid som Kåfjord sa ja.

Dette er vindkraftbransjens kyniske spill!

Les også

Rødt bomskudd om vind og rein på Fosen

Les også

Arbeiderpartiet er i full fart mot en ny Alta-sak.