De siste årenes boligprisvekst, som ekskluderer mange fra å kunne eie sin egen bolig, må få norske kommuner til å tenke nytt om sitt arbeid med plan- og byggesaksbehandlingen.

På oppdrag fra NBBL har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) analysert over 830.000 boligsalg i mer enn 40 norske kommuner. Den andelen av disse boligene den typisk førstegangskjøper har råd til, er dessverre år for år blitt mindre og mindre. Tromsø er intet unntak. Etter Oslo-området er Tromsø den byen førstegangskjøperne i størst grad møter et bortimot stengt boligmarked, når man vurderer kjøpekraften opp mot boligprisene. Fast jobb og vanlig lønn er ikke nødvendigvis lenger nok til å skaffe seg en egen bolig, og unge som mangler tilstrekkelig egenkapital eller foreldre som kan hjelpe blir ufrivillig henvist til leiemarkedet. En prisoppgang på 12,3 prosent på landsbasis det siste året gjør heller ikke boligsparingen enklere.

Det viktigste som må til for å snu denne utviklingen er at det bygges flere boliger. Bare en skikkelig økning i boligbyggingen kan stagge den ekskluderende boligprisveksten. Den sterke boligprisveksten hadde ikke vært mulig uten at det har stått langt flere klare til å kjøpe bolig enn det er boliger til salgs. Det råder en grunnleggende ubalanse mellom boligbehov og byggetakt. Et større tilbud av boliger vil også redusere temperaturen i budrunder og dempe prisnivået for brukte boliger.

For at det skal kunne bygges flere boliger må norske kommuner gjøre flere tomter byggeklare og planlegge flere nye boligområder raskere. Ingen boliger kan bygges uten kommunal godkjennelse. Kommunene er derfor de viktigste myndighetsaktørene for økt boligbygging, men bruker stadig lengre tid på jobben med å gjøre tomter byggeklare. I Tromsø har saksbehandlingstiden for innsendte planer økt fra 992 dager i 2018 til 1319 dager i 2020. En gjennomsnittlig plan for boligbygging tar med andre ord nesten 4 år. I tillegg kommer byggesaksbehandlingen. Tidsbruk i planlegging og manglende forutsigbarhet påvirker både kostnadene og boligbyggingen negativt. Det tar lengre tid å bygge det antallet boliger det er behov for, og prisen boligkjøperne må betale blir høyere enn nødvendig, ja ekskluderende høy for mange. Egen bolig gir trygghet og forutsigbarhet i livet. Nå viser utviklingen at særlig blant de med lav inntekt faller andelen som eier sin egen bolig. Det haster med å snu denne utviklingen.

Boligbyggelag over hele landet er med på å oppfylle boligdrømmen for unge førstegangskjøpere. Både forkjøpsretten, ulike leie-til-eie-ordninger og fravær av dokumentavgift bidrar til å senke terskelen. Dessuten er mange borettslagsleiligheter ofte rimeligere priset.