Hver eneste bygd og bydel i Tromsø er skapt av folk som vil noe. Vi som bor her i dag kan fryde oss over fremsynte folk som fikk bygd bruer og tunneler, havner og universitet, skoler og idrettshaller, boligfelt, grendehus og bedrifter.

Den arven må vi videreføre og videreutvikle. Den tiden der Tromsø vokste av seg selv på grunn av økte oljeinntekter til en voksende offentlig sektor er over. Nå må vi brette opp ermene og gjøre mer for å tiltrekke oss folk og bedrifter.Utfordringene for de som vil skape aktivitet eller jobber i Tromsø, etablere et nytt næringsbygg eller bygge flere boliger, er at saksbehandlingen i Tromsø kommune går for tregt.

På få år har saksbehandlingstiden i Tromsø kommune økt med nesten et år. Det tar i snitt nesten fire år å ferdigstille en sak fra oppstart til vedtatt planforslag. Det går i feil retning under Arbeiderpartiet og Gunnar Wilhelmsen. Tromsø ligger dessverre på topp i landet når det gjelder lange saksbehandlingstider.

Det nytter ikke at Gunnar Wilhelmsen sier at Tromsø skal være en «grønn motor i nord», når byråkrati og lange saksbehandlingstider gjør at bedrifter ikke får etablert seg. Rask saksbehandlingstid er kritisk for at bedrifter skal kunne igangsette nye prosjekter og sikre oppstart av nye bedrifter.Økte saksbehandlingstider fører til at folk ikke får satt i gang prosjektene sine, at utviklingen i næringslivet bremser opp og det er en kostnadsdriver i boligprosjekter. Tid er penger for næringslivet.

Om du vil sette opp en garasje, lage en festival eller etablere en bedrift, så oppleves kommunen som vanskelig å komme i kontakt med. Informative internettsider med gode veideledereog sjekklister er et minimum. Også i Tromsø kommune. Sikrerman dette, samt letter på kravene, har større åpenhet om prosesser og saksbehandlingstider, så vil behovet for antall henvendelser til kommunens dyktige ansatte reduseres kraftig.

Les også

Lokalvalget 2023 i skyggen av rikspolitiske- og tillitskrise på Løvebakken

Etter åtte år med Arbeiderpartiet og SV i posisjon i Tromsø, har endelig ordføreren innsett at saksbehandlingstidene i Tromsø er en verkebyll. Hans løsning på å få ned saksbehandlingstidene er å ansette flere folk og ta i bruk kunstig intelligens. Det kan godt være at man må ansette flere saksbehandlere for å håndtere søknader til kommunen. Men det hjelper ikke når man samtidig lager nye krav i kommunens arealplan og lider av beslutningsvegring i store areal- og reguleringsplaner. Man må også sikre at prosessene internt i kommunen er effektive. Det gjør man ved å kartlegge«tidstyvene» i organisasjonen og gå målrettet til verks for å spare tid, penger og behov for økt byråkrati.

Kunstig intelligens gir ikke automatisk bedre offentlige tjenester. Det må jobbes gjennomgående med digitalisering, automatisering og innovasjon i hele organisasjonen over tid, samt sikre at datakvalitet, lovhjemler og anonymisering hensyntas. Det nytter ikke å «avtale et møte med Universitetet» for å ta i bruk kunstig intelligens, slik sittende ordfører hevdet sist uke. Det er et useriøst svar til et næringsliv som taper penger når de står i behandlingskø hos Tromsø kommune.

Dersom Tromsøbedriftene skal konkurrere om fremtidas arbeidskraft, må de slippe å bruke unødige og kostbare timer på byråkratiet i Tromsø kommune. Høyre skal redusere saksbehandlingen, og tydeliggjøre for folk og bedrifter hva de kan forvente fra Tromsø kommune. På den måten skal det blilettere planlegge nyetableringer og utvidelser, og tiltrekke seg arbeidskraft i Nord-Norges største by.

Hvis Høyre vinner høstens kommunevalg, er dette grepene som Høyre skal innføre for at Tromsø skal bli en mer næringsvennlig kommune:

  • Sikre en oppdatert arealplan og ha ferdigregulerte områder til ulike typer næring.
  • Ha tydelige fremdriftsplaner etter oppstartsmøter med næringslivet, som inneholder tidsbestemt forløp for saksbehandling knyttet til etablering og regulering.
  • I større grad bruke samtidig behandling av søknader i ulike avdelinger, for å sikre raskere behandling
  • Tilby en fast kontaktperson i enkeltsaker og planer
  • Sikre systemer og rutiner for å effektivisere saksbehandlingen
  • Øke bruken og tilgangen til digitale løsninger i forbindelse med søknadsprosesser
  • Ha oppdaterte næringsstrategier i dialog med vårt lokale næringsliv

Folk og næringsliv i Tromsø trenger en kommune som er rask, effektiv og forutsigbar. Og ikke minst en politisk ledelse som er næringsvennlig og tar tak når utviklingen går i feil retning. Arbeiderpartiet og SV har styrt Tromsø kommune i åtte år. I denne perioden har saksbehandlingstidene økt kraftig. Og de har ikke vist vilje eller evne til å gjøre noen med situasjonen.

Høyre skal sørge for at regulering, planlegging og byggesaksbehandling i Tromsø kommune går raskere. Slik bygger vi en attraktiv kommune med bolyst og utvikling for folk og bedrifter.

Godt valg!

Les også

SV sine enkle løsninger